Beheergebieden weidevogelsoorten, Toestand 7/2/2018 Dataset

Alternatieve titel: Beheergebieden weidefauna

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 07/02/2018

Samenvatting:

Overzicht van de gebieden, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen een beheerovereenkomst voor weidevogels (tureluur, watersnip, zomertaling, grutto, wulp, slobeend, kievit, scholekster, graspieper, veldleeuwerik, gele kwikstaart) kan gesloten worden, zoals bepaald bij Ministerieel Besluit.Weidevogels zoals de Grutto en de Tureluur gaan in Vlaanderen sterk achteruit. Ze slagen er steeds minder in om hun legsels met succes uit te broeden en voldoende vliegvlugge jongen voort te brengen. Dat is te wijten aan steeds vroegere maaidata, een hogere veebezetting en een gebrek aan voedsel voor de kuikens.In de beheergebieden voor weidevogelsoorten hebben maatregelen voor weidevogels de grootste meerwaarde aangezien er nog voldoende grote weidevogelpopulaties voorkomen. Door voldoende rust te voorzien tijdens het broedseizoen, stijgen de overlevingskansen van de weidevogels.In de beheergebieden voor weidevogelsoorten kan er enerzijds een beheerovereenkomst gesloten worden waarbij de maaidatum uitgesteld wordt tot 22 juni op het volledige perceel (uitgestelde maaidatum) of op een strook (aanleg en onderhoud vluchtstrook). Anderzijds kan er met verschillende beheerovereenkomsten de veebezetting tijdens het broedseizoen sterk beperkt worden (beweiden 20 mei, standweide 15 juni, kuikenweide). Door deze maatregelen neemt het broedsucces van de weidevogels toe en hebben ze voldoende tijd om hun jongen groot te brengen. Landbouwers ontvangen ter compensatie vijf jaar lang een jaarlijkse vergoeding.Beheergebieden voor weidevogels maken deel uit van de beheergebieden voor soortenbescherming. De beheergebieden voor de beheerdoelstelling soortenbescherming worden afgebakend op voorstel van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) op basis van de recentst beschikbare monitoringsdata.

Regionaal, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, (milieu)beschermingsbeleid, gemeenschappelijk landbouwbeleid, landbouw en milieu, bescherming soorten, Kosteloos, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, beheerovereenkomst, agromilieu-klimaatmaatregel, ecosysteemdienst, plattelandsontwikkeling, landbouwbeleid, PDPO, GLB, graslandbeheer, agrobiodiversiteit

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2, Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2014
  • Einddatum: 31-12-2020