Beheergebieden Natura 2000-soorten, Toestand 11/8/2017 Dataset

Alternatieve titel: BGNAT2000

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 11/08/2017

Samenvatting:

Overzicht van de gebieden, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen een beheerovereenkomst voor Natura 2000-soorten (grauwe kiekendief, grauwe klauwier, kwartelkoning en hamster) kan gesloten worden, zoals bepaald bij Ministerieel Besluit.Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de EU waarin aangegeven wordt welke soorten en welke habitats (leefgebieden voor soorten) beschermd moeten worden door de lidstaten. Binnen de beschermde natuurgebieden moeten de lidstaten bepaalde doelen realiseren ten voordele van de biodiversiteit (instandhoudingsdoelstellingen). Doelstelling is dat het verlies aan plant- en diersoorten in 2020 is gestopt en zo veel mogelijk hersteld.In dit kader zijn o.a. volgende beheerovereenkomsten mogelijk: aanleg en onderhoud van een luzernestrook, hamstervriendelijke nateelt, aanleg en onderhoud van een luzernestrook vogelakker, gemengde grasstrook vogelakker. De landbouwer ontvang hiervoor vijf jaar lang een jaarlijkse vergoeding.Beheergebieden voor Natura 2000-soorten maken deel uit van de beheergebieden voor soortenbescherming. De beheergebieden voor de beheerdoelstelling soortenbescherming worden afgebakend op voorstel van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) op basis van de recentst beschikbare monitoringsdata.

(milieu)beschermingsbeleid, gemeenschappelijk landbouwbeleid, landbouw en milieu, bescherming soorten, Kosteloos, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, beheerovereenkomst, agromilieu-klimaatmaatregel, ecosysteemdienst, plattelandsontwikkeling, landbouwbeleid, PDPO, GLB, instandhoudingsdoelstellingen, soortenbeschermingsprogramma, SBP, agrobiodiversiteit

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2, Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2014
  • Einddatum: 31-12-2020