Grondwaterlocaties met publieke metingen Dataset

Alternatieve titel: Grondwaterlocaties (putten en natuurlijke winningen) en hun filters (pompfilters, infiltratiefilters, omkeerbare pomp/infiltratiefilters, peilfilters, natuurlijke filters) waarvoor metingen (peilmetingen, watermonsters met analyseresultaten of onttrekkingen) beschikbaar zijn.

Dataset gecreƫerd op:

Samenvatting:

Alle grondwaterlocaties die opgenomen zijn in de Databank Ondergrond Vlaanderen en waar metingen publiek voor beschikbaar zijn, kunnen via deze kaartlaag bekeken worden. De mogelijke metingen zijn: peilmetingen grondwatermonsters + analyses Er zijn verschillende types grondwaterlocaties gedefinieerd: (putten en natuurlijke winningen). En ook verschillende filtertypes (pompfilters, infiltratiefilters, omkeerbare pomp/infiltratiefilters, peilfilters, natuurlijke filters (bronnen en vijvers) Deze locaties worden bijgehouden voor verschillende doeleinden, waaronder: - de winningsputten en peilputten van exploitanten, deze worden ingevoerd op basis van het dossier van de grondwatervergunning - de putten van de grondwatermeetnetten van VMM - de meetputten van INBO en andere natuurorganisaties

Geologie, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, ondergrond, grondwater, meetnet(werk), grondwaterkwaliteit, grondwaterwinning, hydrogeologie, freatisch water, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, VMM, Grondwater, Kaderrichtlijn Water, Decreet Integraal waterbeleid, VLAREM, Huidige grondwatervergunningen, IMJV, grondwaterheffingen, monitoring, meetnetten

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)