Afbakeningen van de stedelijke gebieden in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - toestand 2019 Dataset

Alternatieve titel: Afbakeningen van de stedelijke gebieden in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - toestand 2019

Dataset gecreƫerd op:

Samenvatting:

Deze kaart geeft de afbakeningen weer van de stedelijke gebieden in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Deze afbakening gebeurt op niveau van perceelgrenzen aan de hand van de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Volgens de taakverdeling van het RSV worden de grootstedelijke en regionaalstedelijke gebieden afgebakend door het Vlaams gewest (via gewestelijke RUP), en de kleinstedelijke gebieden door de provincies (via provinciale RUP). Deze kaart maakt een indeling op basis van RUP die definitief goedgekeurd zijn, RUP in (voor)ontwerp, of een hypothese van afbakening op basis van documenten van het aan het RUP voorafgaande planningsproces. Deze afbakeningen hebben een beleidsmatige waarde. Ze geven aan in welke gebieden een ruimtelijk beleid voor stedelijke gebieden van kracht is. Buiten deze gebieden wordt een ruimtelijk beleid voor buitengebied gevoerd. Deze afgebakende gebieden geven dus informatie over de beleidsmatige wenselijkheid van het al dan niet stedelijk zijn van elk perceel in Vlaanderen. De afbakeningen kwamen tot stand na een planningsproces met lokale en bovenlokale actoren, en dus niet via een rekenalgoritme.

Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, MercatorNet, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72