Gebieden met recht van voorkoop, VEN en IVON, 21 juni 2016 Dataset

Alternatieve titel: RVVVENIVON

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Versie 21 juni 2016

Samenvatting:

Gebieden met recht van voorkoop, Vlaams Ecologisch Netwerk en Integraal Verbindings- en Ondersteunend Netwerk: Overzicht van de gebieden waarin een voorkooprecht is ingesteld in uitvoering van art. 37, §1, 1° en 3° van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S. 10/01/1998). Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) omvat de Grote Eenheden Natuur (GEN) en de Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). Met uitzondering van de onroerende goeden die zijn uitgesloten door de Vlaamse Regering, is in de gebieden van het VEN een Vlaams voorkooprecht ingesteld. Het Integraal Verbindings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) omvat de Natuurverwevingsgebieden (NVWG) en de Natuurverbindingsgebieden (NVBG). De Vlaamse Regering kan binnen de groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, die gelegen zijn binnen het IVON, een perimeter afbakenen waarbinnen een Vlaams voorkooprecht is ingesteld. Het digitaal bestand is geen juridisch document.

geografie, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaams ecologisch netwerk, gebied met recht van voorkoop, ivon, natuurbehoud, natuurbeleid, natuurgebied, natuurverwevingsgebied, natuurwaarde, rvv, voorkoopgebied, voorkooprecht

  • ISO-categorie: biota

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 25 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 07-05-2010
  • Einddatum: 21-06-2016