Overschrijdingskaart Verzurende Depositie Dataset

Alternatieve titel: Overschrijdingskaart Verzurende Depositie

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Op voorliggende kaart wordt de mate van overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW) voor verzuring van de Europees te beschermen habitats in Vlaanderen weergegeven in de tinten geel-oranje-rood. De groene gebieden zijn de habitats waarbij de KDW (momenteel) niet in overschrijding zijn. De grijze gebieden zijn de habitats die niet gevoelig zijn voor het effect verzuring via de lucht (> 2400 Zeq/ha.jaar). De KDW is de hoeveelheid verzurende depositie (zuurequivalent per hectare per jaar) voor een bepaald ecosysteem waaronder er op lange termijn, volgens de huidige wetenschappelijke kennis, geen betekenisvolle verandering in de biodiversiteit optreedt. Voor ieder habitattype is een specifieke KDW bepaald. Niet ieder natuurtype is immers even gevoelig voor verzuring. De overschrijdingskaart is opgemaakt door het VITO op basis van volgende gegevens: (A) De gemodelleerde deposities van verzurende stoffen op basis van VLOPS20, de versie van het VLOPSmodel in 2020 dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2017. Dit is een rasterlaag met resolutie van 1 kmĀ²; (B) De BWK-habitatkaart versie 2020; en (C) De geschikte uitbreidingslocaties voor Europees beschermde habitats en soorten: de zgn. voorlopige zoekzones voor instandhoudingsdoelstellingen - versie 0.2 (ANB, 2015).

Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Vlaams Gewest, Regionaal, Natuur, Milieu, Passende beoordeling, habitats, Programmatorische aanpak stikstof, Voortoets, Natura 2000, Habitatrichtlijn, Special BeschermingsZone, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 25 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72