Winterbedkaart – (Watertoets) Dataset

Alternatieve titel: Wtrbed

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 20/07/2006

Samenvatting:

Doel van de winterbedkaart is het aanduiden van de gebieden waar veranderingen van bodemgebruik aanleiding kunnen geven tot een gewijzigd afvoergedrag in geval van overstroming van het gebied. Bepaalde vormen van bodemgebruik of vegetatie worden gekenmerkt door een hoge “ruwheid”, waardoor zij een hogere stromingsweerstand hebben vergeleken met andere vormen van bodemgebruik. Zo zal een bebost valleigebied dat occasioneel overstroomt aanleiding geven tot het optreden van hogere waterpeilen bij eenzelfde overstroming, vergeleken met een niet bebost gebied. Omdat dergelijke veranderingen in peilen en stroomsnelheden maar relevant zijn voor relatief omvangrijke overstromingsgebieden, werd de winterbedkaart beperkt tot de gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de bevaarbare waterlopen. De term winterbed wordt in Vlaanderen ook alleen gebruikt voor de gebieden die bevaarbare waterlopen bij zeer hoge waterafvoeren innemen.

Regionaal, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, MVG, WATERLOPEN, BODEMGEBRUIK, VEGETATIE, HYDROLOGIE, LABORATORIUM, RELATIEF, WATERLOOP, PEIL, RELEVANT, BEVAARBARE, WATERPEILEN, HYDROLOGISCH, VERANDERINGEN, OVERSTROMINGSGEBIEDEN, OVERSTROMING, OVERSTROMINGEN, WATERBOUWKUNDIG, HOGERE, MVG - DEPARTEMENT LIN - AWZ - AFDELING WATERBOUWKU, AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN, WATERTOETS, OVERSTROMINGSGEVOELIGHEID, WINTERBEDKAART, WINTERBEDKAART – (WATERTOETS), TOESTAND 20/07/2006, WTRBED, AFVOERGEDRAG, RUWHEID, STROMINGSWEERSTAND, VERGELEKEN, BEBOST, VALLEIGEBIED, OCCASIONEEL, OVERSTROOMT, OPTREDEN, PEILEN, STROOMSNELHEDEN, OMVANGRIJKE, ONDERHEVIG, WINTERBED, WATERAFVOEREN, INNEMEN, WATERPEIL, WATERTOETSBESLUIT, WATERTOETSKAART

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 04-01-1999
  • Einddatum: 20-07-2006