WMS Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Dienst kaarttoegang, Biota, Milieu, Beelden/Basiskaarten/grondgebruik, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Habitats en biotopen, OGC:WMS, bebossing, bosbouw, bostype, climax vegetatie, landschapsstudie, natuurbehoud, natuurlijke vegetatie, natuurontwikkeling, verbossing, historisch bos, boshistoriek, boskartering, bosleeftijdskaart, bosleeftijdsklasse, ecosysteemvisie, wildbeheer, ontbossen, ontbossing, terreinverkenning, landgebruik, biologische waardering, biotoopinformatie, biotoopzeldzaamheid, bodembedekking, diversiteit, ecotoop, faunistisch belangrijk gebied, kwetsbaarheid, landschapselement, natuurbeleid, vegetatietype, waarderingszone, waterkwaliteit, zeldzame soort, NATURA 2000 habitat, habitattype, natuurwaarde, biodiversiteit, natuurlijk landschap, (rivier)oevervegetatie, flora (gezamenlijke vegetatie), fauna, natuurlijke fauna, plantensoort, ecologisch, landschapsecologisch, signaalkaart