WMS Vlaamse Milieumaatschappij Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij.

infoMapAccessService, OGC:WMS, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Milieubewakingsvoorzieningen, Nutsdiensten en overheidsdiensten, Gebieden met natuurrisico'es, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, debietmeter, hydraulica, limnigraaf, meetstation, waterloop, waterpeil, afvalwater, afvalwaterkwaliteit, afvalwaterzuivering, regenwater, rioolwaterverwerking, waterkringloop, waterverontreiniging, herstel van waterkwaliteit, waterkwaliteitsbeheer, wateranalyse, bio-monitoring, waterbodem, ecotoxicologie, fytoplankton, drinkwater, hydrografie, kwaliteitsdoelstelling, vijver, viswater, zwemwater, meandering, natuurbehoud, oever, rivierbekken, structuurkenmerk, zoneringscode, administratieve grens, dijkgraaf, actueel overstromingsgebied, bron, hydrografisch bekken, hydrologie, overstromingsgebeurtenis, perimeter, waterbeleid, waterprobleem, overstroomd gebied, colluviale afzetting, mariene afzetting, overstromingsfenomeen, overstroombaar, poldergrond, primair hydrografisch bekken, afwatering, bevaarbare, bronmateriaal, estuarium, meer, monding, onbevaarbare waterloop, oppervlaktewater-afstromingsnetwerk, riviermond, samenvloeiing, stroomopwaarts, waterloopbeheerder, watertoets, waterweg, zee, beek, estuarium, watersysteem, waterzuiveringsinstallatie, saneringsinfrastructuur, afvalwaterinformatiesysteem, riolering, decreet integraal waterbeleid, oeverzone, digitaal hoogtemodel, terreinmodel, digitaal terreinmodel