WMS Vlaamse Milieumaatschappij Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Dienst kaarttoegang, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Faciliteiten voor productie en industrie, Nutsdiensten en overheidsdiensten, Milieubewakingsvoorzieningen, OGC:WMS, actueel overstromingsgebied, administratieve grens, afgrenzing van polders en wateringen, afvalwater, afvalwaterinformatiesysteem, afvalwaterkwaliteit, afvalwaterverwerking, afvalwaterzuivering, afwatering, beek, bekken, bekkennummer, bevaarbare, biologie, bio-monitoring, Blankaart, Bossuit, bron, bronmateriaal, captatiezone, coi-codering, colluviale afzetting, colluviatie, debietmeter, debietmeting, decreet integraal waterbeleid, deelbekken, delta, dem, dhm raster, dhm, dhm-raster5, digitaal hoogtemodel vlaanderen, digitaal hoogtemodel, digitaal terreinmodel, digital elevation model, digital terrain model, diho, dijkgraaf, drinkwater, dtm, ecologie van het water, ecologie, ecotoxicologie, elvation model, estuarium, fytoplankton, gebied met recht van voorkoop, gebieden waar beperkingen gelden, Gebiedsbeheer, gecombineerd afvalwater, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, gog, grens van polders en wateringen, grens van polders, grens van wateringen vlaamse hydrografische atlas, grens van wateringen, herstel van waterkwaliteit, historisch overstromingsgebied, huishoudelijk afvalwater, hydraulica, hydrografie, hydrografisch bekken, hydrografisch, hydrologie, industrieel afvalwater, investering voor de beheersing van milieuverontreiniging, invloed op het milieu, invloed van huishoudens op het milieu, kanaal, Kluizen, koelwater, Kortrijk-Bossuit, kwaliteitsbeheer, kwaliteitsdoelstelling, leefmilieu, limnigraaf, limnigrafie, macrofyt, mariene afzetting, meandering, meer, meetstation, mestdecreet, meststof, mog, monding, Monitoring stations (Nitrates Directive), natuurbehoud, NiD, nitrate vulnerable zone, Nitrates Directive, Nitrates vulnerable zones (Nitrates Directive), nog, nog-klasse, oever, oeverzone, onbevaarbare waterloop, oppervlaktewater, oppervlaktewater-afstromingsnetwerk, oppervlaktewaterkwaliteit, overstroming, overstromingsfenomeen, overstromingsgebeurtenis, overstromingsgebied, overstroombaar, overstroombare, overstroomd gebied, perceelsniveau, perimeter, polder, poldergrond, primair hydrografisch bekken, regenwater, riolering, rioolwaterverwerking, rivier, rivierbekken, riviermond, samenvloeiing, saneringsinfrastructuur, schelpdieren, schelpdierwater, staalnamepunt, stedelijk afvalwater, stroom, stroombekken, stroomgebied, stroomopwaarts, structuurkenmerk, surface model, terreinmodel, uitstoot van afvalwater, van nature overstroombaar gebied, veengebied, verontreiniging, vha waterloop, vha, vha-bekken, vha-deelbekken, vha-waterloop, vha-waterloopsegment, vha-zone, vha-zonenummer, vha-zones, vijver, viswater, vlaamse hydrografische atlas - waterlopen, vlaamse hydrografische atlas - zones, vlaamse hydrografische atlas, voorkoopgebied, voorkooprecht, water, wateranalyse, waterbeleid, waterbodem, watering, waterkringloop, waterkwaliteit, waterkwaliteitsbeheer, waterloop, waterloopbeheerder, waterpeil, waterprobleem, waterschap, watersysteem, watersysteemgrens, watertoets, waterverontreiniging, waterweg, waterzuiveringsinstallatie, zee, zoetwaterbiologie, zonenummer, zoneringscode, zwemwater, zwemwaterkwaliteit, zwemwaterrichtlijn, Drinking Water Directive, DWD, Drinking water supply zones (Drinking Water Directive), drinking water protection area, waterleveringsgebieden, drinkwaterkwaliteit, waste, Agglomerations (Urban Waste Water Treatment Directive), Discharge points to receiving waters (Urban Waste Water Treatment Directive), Urban waste-water treatment plants (Urban Waste Water Treatment Directive), Sensitive areas, less sensitive areas and catchments (Urban Waste-Water Treatment Directive), Industrial sites - EU Registry (Industrial Emissions Directive), Regulation (EC) 166/2006, Directive 2010/75/EU, Industrial sites - EU Registry (European Pollutant Release and Transfer Register), Sites and facilities (European Pollutant Release and Transfer Register), Production and industrial facilities