WMS RVV Afbakeningen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met afbakeningen Recht van voorkoop.

Dienst kaarttoegang, Planning/kadaster, Biota, Milieu, Binnenwateren, Landbouw en veeteelt, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WMS, gebied met recht van voorkoop, voorkoopgebied, voorkooprecht, scheepvaart, water, decreet integraal waterbeleid, oever, oeverzone, overstroming, overstromingsgebied, bosuitbreidingsgebied, groene gewestplanbestemming, natuurbehoud, natuurreservaat, uitbreidingszone, uitbreidingszones van natuurreservaten, ven, kadastrale sectie, landeigendom, ruilverkavelingswet, ruilverkavelingsgebied, uitbreidingsperimeter, ruimtelijke planning, rup, ruimtelijk uitvoeringsplan, rvv-afbakening, natuurinrichting, ecologisch netwerk, ivon, natuurbeleid, natuurgebied, natuurverwevingsgebied, natuurwaarde, Vlaams ecologisch netwerk, bijzonder gebied voor huisvesting, bouwgebied, verngebied, Vlaamse wooncode, woningbouwgebied, woonvernieuwingsgebied, vogelrichtlijn, habitatrichtlijn, speciale beschermingszone, Natura 2000, inrichtingsnota, landinrichting, landinrichtingsplan, voorkeursbesluit, projectbesluit, complex project, Vlaamse Waterweg