WMS Vlaamse Landmaatschappij Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data van de Vlaamse Landmaatschappij.

infoMapAccessService, OGC:WMS, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Bodem, Beschermde gebieden, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Landgebruik, bodemeenheid, bodemkaart, gegeneraliseerde bodemkaart voor Vlaanderen, infiltratiekenmerk, kwel, kwetsbaarheid, landinrichting, landschapseenheid, plattelandsbeleid, reliƫf, ruimtelijke structuren in Vlaanderen, inrichtingsproject, landinrichtingsplan, landinrichtingsproject, onderzoek, planprogramma, vastgesteld, afbakening, planbegeleidingsgroep, inrichtingsnota, recht van voorkoop, rvv, voorkoopgebied, voorkooprecht, blokgrens, kavelplan, landeigendom, ruilverkaveling, ruilverkavelingsproject, sectie, gebruiksruil, infrastructuurwerken, natuurbehoud, natuurinrichting, natuurinrichtingsproject, gebied met recht van voorkoop, focusgebied, grondwater, mestdecreet, mestactieplan, nitraat, nitraatconcentratie, nitraatresidu, nitraatresidudrempelwaarde, nitraatresidustaal, oppervlaktewater, overschrijding, waterkwaliteit, beheerovereenkomst, agromilieu-klimaatmaatregel, ecosysteemdienst, plattelandsontwikkeling, landbouwbeleid, PDPO, GLB, agrobiodiveristeit, gebiedstype