Disclaimer

Juridische informatie - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van Geopunt.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Je neemt hiervan kennis en je aanvaardt de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

Website inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op Geopunt.be of die je verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Geopunt.be wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Voor de externe data- en servicebeheerders die datasets, webservices of applicaties via deze site ter beschikking stellen, biedt Digitaal Vlaanderen geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of diensten betreft.

Als de op of via Geopunt.be verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, doet Digitaal Vlaanderen al het mogelijke om die zo snel mogelijk weg te werken. Of het Digitaal Vlaanderen brengt de beheerder van de betreffende datasets, webservices of applicaties zo snel mogelijk op de hoogte. Als je zelf onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be.

Bescherming van persoonsgegevens

Digitaal Vlaanderen eerbiedigt je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via Geopunt.be beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen,bijvoorbeeld als je ons contactpunt contacteert, kan persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Digitaal Vlaanderen geeft je daarbij de volgende garanties :

 • Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren.
 • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, ze worden ook niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
 • Je kunt onjuiste persoonsgegevens laten verbeteren.
 • Neem hiervoor contact op met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op "contact".
 • Digitaal Vlaanderen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.

Beschikbaarheid en kwaliteit

Digitaal Vlaanderen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van datasets, webservices of applicaties die door derden worden ontsloten via Geopunt.be.

Aangeboden diensten en beschikbare kanalen

Geopunt.be is toegankelijk via www.geopunt.be. De inhoud van de diensten op Geopunt.be en de toegang tot deze diensten kan op elk moment worden gewijzigd.

De gebruiker heeft toegang tot Geopunt.be. Wij waarborgen niet dat de toegang tot Geopunt.be en de datasets, webservices of applicaties te allen tijde verzekerd is of vrij is van fouten of technische storingen.

De toegang tot Geopunt.be en de diensten die via het portaal worden geleverd kunnen op elk moment geheel of gedeeltelijk worden afgesloten (bijvoorbeeld voor onderhoudsdoeleinden). In de mate van het mogelijke zal de gebruiker op voorhand op de hoogte worden gebracht van een dergelijke onderbreking.

Beschikbaarheid

Digitaal Vlaanderen spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Digitaal Vlaanderen kan echter niet garanderen dat Geopunt.be volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Beveiliging

Digitaal Vlaanderen spant zich in om Geopunt.be met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Digitaal Vlaanderen kan echter niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Digitaal Vlaanderen kan daarom niet garanderen dat de toegang tot Geopunt.be niet onderbroken wordt of niet op een andere manier hinder zal ondervinden. 

Logging

Elk gebruik dat je maakt van Geopunt.be kan worden gelogd. Dit houdt in dat we volgende gegevens kunnen inzamelen:

 • het IP-adres dat je op het moment van de verbinding wordt toegekend;
 • datum en uur van toegang;
 • de gedurende een bepaalde tijd eventueel geraadpleegde pagina's;
 • de eventueel gebruikte browser;
 • het platform en/of het besturingssysteem dat op je systeem is geïnstalleerd;
 • de zoekmotor en de sleutelwoorden die werden gebruikt om de site te vinden;
 • de gedownloade bestanden;
 • via welke site je bent gekomen.

Deze gegevens gebruiken we enkel om het aantal gebruikers van de verschillende secties van Geopunt.be te kennen en om de inhoud te verbeteren. Ze worden nooit gebruikt om een profiel van de burger op te stellen. Bij inbreuken tegen de gebruiksvoorwaarden is het wel mogelijk dat deze gegevens aan het gerecht worden doorgegeven in het kader van een onderzoek. 

Verantwoordelijkheid gebruiker

De gebruiker is verantwoordelijk voor het voorzien in en het onderhoud van de terminal (de pc, de laptop, de tablet, de smartphone… ) waarop de browser draait om Geopunt.be te bezoeken. De aanbieders van Geopunt.be zijn niet verantwoordelijk voor de terminal en het gebruik dat ervan wordt gemaakt en zijn niet gehouden tot het bieden van enige ondersteuning dienaangaande. De beveiliging van de terminal, bv door een virus- of malwarescanner, het up-to-date houden van het operating system en de gebruikte browser van de terminal zijn niet de verantwoordelijkheid van de aanbieders van Geopunt.be. 

Geopunt werkt in optimale omstandigheden in volgende browsers: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. De goede werking wordt niet gegarandeerd in Microsoft Edge en Safari.


Correct gebruik van geopunt.be

Met betrekking tot het gebruik van Geopunt.be en de via dit portaal ontsloten datasets, webservices of applicaties, is elke gebruiker ertoe gehouden:

 • zich te onthouden van het manipuleren van de geleverde informatie, op welke wijze dan ook of met gebruik van eender welke techniek;
 • via Geopunt.be geen gegevens, berichten of documenten te versturen op eender welke wijze, hetzij gegevens of documenten via Geopunt.be op te laden:
  • a) Waarbij de rechten van Digitaal Vlaanderen of van derden worden geschonden.
  • b) Waarvan de inhoud onwettig is, schade berokkent, lasterlijk, gewelddadig, obsceen of onterend is of waarbij de privacy van derden wordt geschonden.
  • c) Waarvan het gebruik of het bezit door de gebruiker bij wet of bij overeenkomst verboden is.
  • d) Die virussen of instructies bevatten die schade kunnen toebrengen aan de gebruikers van Geopunt.be en/of de via Geopunt.be verleende diensten in het gedrang zouden kunnen brengen of verstoren.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via Geopunt.be word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Alhoewel deze links werden toegevoegd via geregistreerde gebruikers bij Digitaal Vlaanderen, beschikt Digitaal Vlaanderen over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap. Digitaal Vlaanderen kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die Geopunt.be bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak. Digitaal Vlaanderen aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze externe websites en hun inhoud.

Digitaal Vlaanderen kan niet garanderen dat de websites waarnaar gelinkt wordt een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Intellectuele eigendomsrechten

Gebruik

Website geopunt.be:

De gebruiker verkrijgt een niet-exclusief recht om geopunt.be te gebruiken. Behoudens uitdrukkelijke toestemming is het de gebruiker niet toegelaten om op welke wijze ook geopunt.be geheel of gedeeltelijk te kopiëren (op welke manier of op welke drager dan ook), aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan het publiek, noch afgeleide werken van voormelde elementen te creëren.

Voor de historische kaarten en het Digitaal Hoogtemodel (DHM) Vlaanderen–I 5m en DHM Vlaanderen-II 1m zijn er expliciete beperkingen van het gebruik. Dit wordt hierna meer in detail toegelicht.

Gebruiksvoorwaarden van datasets en webservices

Webservices zijn modulaire, zelfstandige componenten, gebouwd volgens open standaarden en die met elkaar spreken volgens een gemeenschappelijk protocol. Langs deze weg kunnen gegevensbronnen – de datasets - op verschillende manieren ontsloten worden. Met een input-bericht dat je stuurt naar een webservice haalt deze een specifiek stukje data op. Een webservice is dus de interface naar bepaalde data. Sommige webservices worden beheerd door Digitaal Vlaanderen, andere webservices door derde partijen. Hetzelfde geldt voor de datasets. Elk van deze webservicebeheerders of databeheerders kan voor zijn eigen service respectievelijk dataset een aantal gebruiksvoorwaarden definiëren. Wens je zelf een gegevensbron te ontsluiten door gebruik te maken van een bestaande aangeboden webservice dan ben je verplicht je te houden aan de toegangs- en gebruiksbepalingen van de webservice zelf. Wens je zelf een gegevensbron te gebruiken, dan ben je verplicht je te houden aan de gebruiksvoorwaarden van de onderliggende dataset.

Metadata is informatie waarin deze geografische services en geografische gegevensbronnen worden beschreven en die het mogelijk maakt deze services of gegevens te inventariseren, te vinden en te gebruiken. Het is net in deze metadataset horende bij een webservice of bij een gegevensbron dat toegangs- en gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen onder de benaming ‘Gebruiksrecht’. Datasets, applicaties en webservices ontsloten via geopunt.be behouden elk hun eigendomsrechten terug te vinden bij de respectievelijke metadatasetfiche. Een korte beschrijving (waaronder de naam van de eigenaar) van de datasets, webservices of applicaties vind je hier terug: http://www.geopunt.be/catalogus. De volledige metadatasetfiche vind je door door te klikken op de knop 'metadata'.

Het gebruiksrecht terugvinden in de metadata

Dit kan als volgt:
Via de catalogus:

 • Kies de gewenste webservice of kies de gewenste dataset. Je komt terecht op de detailpagina van de dienst of gegevensbron.
 • Klik op de knop ‘Metadata’.
 • Ga naar het luik ‘Gebruiksrecht’. Dit luik bevindt zich bijna onderaan de pagina.

Via de kaarttoepassingen:
De Geopunt-kaarttoepassingen maken gebruik van webservices om kaarten op een achtergrond te tonen. Om te weten of je de getoonde kaarten zelf mag gaan gebruiken:

 • Open het venster ‘Kaarten’.
 • Zoek de gewenste kaart op.
 • Klik op de ‘i’ naast de naam van de kaart.
 • Het info-venster van de kaart wordt geopend.
 • Klik op ‘Meer info’.
 • Je komt terecht op de detailpagina van de webservice die aangesproken wordt voor tonen van de kaart
 • Klik op de knop ‘Metadata’.
 • Ga naar het luik ‘Gebruiksrecht’. Dit luik bevindt zich bijna onderaan de pagina. Is het luik gebruiksrecht niet ingevuld, dat kan je verder contact opnemen met de contactpersoon van de service, dataset of applicatie. Je vind deze contactgegevens in het luik ‘Inhoud > Contactgegevens 'service’ respectievelijk ‘dataset’ meer bovenaan in de metadatasetfiche.

Historische data: gebruiksbeperking

De KBR (Koninklijke Bibliotheek van België) heeft Digitaal Vlaanderen het recht gegeven om de kaarten van Fricx, Vandermalen en Ferraris te ontsluiten voor raadpleging via www.geopunt.be. Dit houdt ook het gebruik door deelnemers aan GDI-Vlaanderen in, voor raadpleging via een raadpleegdienst (bv. Web Map Service of Tiled Mapped Service) in interne applicaties voor intern gebruik. Deze historische kaarten worden via een service ter beschikking gesteld op Geopunt.be.

Elk ander gebruik is uitgesloten: de gebruiker/bezoeker mag deze kaarten niet verder verspreiden, niet aanbieden via downloadtoepassingen, geen commerciële diensten opzetten, etc.

De gegeorefereerde kaarten van Ferraris, Vandermaelen en Fricx zijn producten met onverdeelde auteursrechten tussen Digitaal Vlaanderen en de KBR. Op alle geogerefereerde kaarten moeten daarom de logo’s van de KBR en Digitaal Vlaanderen staan.

Het is de gebruiker niet toegestaan deze logo’s te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

Grootschalig referentiebestand (GRB)

GRB-data kunnen voortaan door iedereen kosteloos hergebruikt worden. De enige voorwaarde is dat je de gebruiksvoorwaarden naleeft die werden vastgelegd in de ‘Gratis Open Data Licentie Vlaanderen’. Concreet betekent dit dat je bij het doorgeven, bekendmaken of publiceren van de gegevens ‘Bron: Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen, Digitaal Vlaanderen’ moet vermelden. De licentie vind je hieronder bij 'Open data'.

Wie zich registreert kan de GRB-data gratis downloaden.

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen is de verzamelnaam voor alle gebiedsdekkende hoogtegegevens van Vlaanderen waarover Digitaal Vlaanderen beschikt. Momenteel zijn er twee versies beschikbaar; het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I dat we realiseerden tussen 2001 en 2004 en het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II dat we opbouwden tussen 2013 en 2015.

Deze hoogtegegevens verdelen we onder in drie groepen:

 • Standaardproducten: dit zijn de producten die voor een breed publiek bestemd zijn en je kunt gebruiken zonder gespecialiseerde kennis.
 • Brondata: dit zijn de onbewerkte LiDAR-puntenwolken waarvan alle standaardproducten werden afgeleid. Deze puntenwolken zijn inzetbaar voor allerhande toepassingen, ook professionele. Verschillende commerciële en open source softwarepakketten bieden al standaardondersteuning voor LiDAR-puntenwolken.
 • Testdata: op basis van de testdata gaat de gebruiker na welke producten beantwoorden aan de vereisten van de toepassingen die hij voor ogen heeft.

De hoogtegegevens van het DHMV I & II hergebruik je voortaan kosteloos. De enige voorwaarde is dat je de gebruiksvoorwaarden naleeft die werden vastgelegd in de ‘Gratis Open Data Licentie Vlaanderen’. Concreet betekent dit dat je bij het doorgeven, bekendmaken of publiceren van de gegevens ‘Bron: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen, Digitaal Vlaanderen’ moet vermelden. De licentie vind je hieronder bij 'Open data'.

De hoogtegegevens van het DHMV I zijn open data en verkrijg je via de BVK OpenData portaal.

Recht van Voorkoop (RVV)

De toegang tot de informatie op de RVV- kaarttoepassing is publiek en kosteloos.

De informatie kan uitsluitend gebruikt worden binnen het kader van het Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop, in het bijzonder de bekendmaking van het geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’.

Je kunt alleen kennis nemen van de meegedeelde informatie. Noch Digitaal Vlaanderen, noch de bronhouders van de informatie, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie, het gebruik en de werking van dit geoloket of de gevolgen daarvan.

GIPOD Hinder in kaart

Gebruikte software / toepassingen

De gebruiker erkent en aanvaardt dat Geopunt.be de dienstverlening en de software/toepassingen die in verband met Geopunt.be en de dienstverlening is ontwikkeld, mogelijk beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, enz.), waarvan de aanbieders van Geopunt.be (of haar licentieverstrekkers) de houder(s) zijn.

Vrije licenties (ook gekend als “open source”)

Wanneer Geopunt.be een vrije software gebruikt of ter beschikking stelt, is de licentie die bij deze software hoort van toepassing op de gebruiker.

Naast de regels die in de licentie van de vrije software in kwestie zijn opgenomen, zijn de volgende onafhankelijke en aanvullende bepalingen inzake de aansprakelijkheid van de beheerders, de administrators, de medewerkers en het personeel van Geopunt.be en de garantie die zij bieden, van toepassing op de gebruiker.

Wanneer Geopunt.be een vrije software aanpast, stelt het alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze correct door de gebruiker kan worden aangewend, zonder echter in dit opzicht enige resultaatsverbintenis aan te gaan.

De gebruiker van zijn kant verbindt zich ertoe de software die ter zijn beschikking is gesteld zo adequaat en correct mogelijk te gebruiken en, desgevallend, alle nuttige informatie die kan bijdragen tot het oplossen van problemen m.b.t. het gebruik van de software, aan Geopunt.be door te geven.

Aangezien de software in kwestie vrij kan worden gebruikt, zal Geopunt.be in geen geval, behalve bij schriftelijke vermelding, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elke vorm van schade, direct of indirect, secundair of bijkomstig, materieel of immaterieel, veroorzaakt door de gebruiker of derden, voortkomend uit het gebruik van de software of uit de onmogelijkheid om deze te gebruiken. Digitaal Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van Geopunt.be of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van je apparatuur, programma's of andere gegevens op je computersysteem.

Open data

Daar waar open data worden aangeboden door Digitaal Vlaanderen geldt het volgende:

Voor de derden die via geopunt.be open data aanbieden verwijzen we naar de voorwaarden die de eigenaars van deze data opleggen. De eigenaars zijn terug te vinden via de catalogus op Geopunt.be

Cookies

Geopunt.be maakt enkel gebruik van cookies met een laag risico voor de betrokken gebruiker waarvoor volgens de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 geen toestemming van de gebruiker vereist is.

Zoals vereist door artikel 129, 1° van deze wet wil Digitaal Vlaanderen de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer , zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Digitaal Vlaanderen gebruikt enkel first party (technische) cookies: deze worden door de bezochte site binnen de sessie zelf gebruikt met betrekking tot het optimaal functioneren van de site. De Google Analytics cookies die gebruikt worden om de bezoekers van de website in kaart te brengen, worden ook als first party cookies beschouwd.

Volgende cookies worden gemeten: 

 • Meten van gebruikersbezoek via Google Analytics
  • Namen van cookies: _ga, _gid, _gat, _utm, _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _umtz,   en collect
  • Doel: Het gebruikersbezoek op Geopunt.be wordt via Google Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op Geopunt.be te optimaliseren.  Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld met Google of andere derde partijen. 
  • Website: Geopunt.be
  • Cookie(s) geplaatst door: De analytics cookies worden geplaatst via het Widgets-platform dat de global header en footer aanbiedt (widgets.vlaanderen.be) en door Geopunt maar niet rechtstreeks door Google.com. Het Widgets-platform en Geopunt maken hiervoor gebruik van het Google analytics object om zelf ClientID's aan te maken.
  • Ontvanger(s) van de gegevens: Google
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar  

 • Meten van gebruikersbezoek via Microsoft Application Insights
  • Namen van cookies: ai_user
  • Doel: Gebruikt door Microsoft Application Insights software voor gebruiksstatistieken en monitoring. De cookie bevat een unieke sleutel die terugkerende gebruikers identificeert.
  • Website: Geopunt.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Microsoft
  • Ontvanger(s) van de gegevens: Microsoft
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat je je onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Gent, België, en dat je aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.