Status geografische webdiensten GDI-Vlaanderen

Op deze pagina wordt de status van de geografische webdiensten van GDI-Vlaanderen weergegeven.
Het gaat over de actuele status van een dienst en de beschikbaarheid van de laatste 30 dagen. Via de titel van de dienst kunnen telkens de capabilities (beschrijving van de mogelijkheden) van de dienst opgevraagd worden.
Geografische webdiensten die op deze pagina geafficheerd staan, zijn Web Map Services (WMS), Web Map Tile Services (WMTS) en Web Feature Services (WFS).

Het gaat dus over meer geografische webdiensten dan die diensten die in de Geopunt-kaarttoepassingen worden gebruikt. Het overzicht van de in de Geopunt-kaarttoepassingen gebruikte webdiensten en hun lagen staat onder Thema's - Lijst van kaarten in Geopunt-kaarttoepassingen.  

3D GRB
Administratieve eenheden
Adressen
AWV WFS
Basislijn, Maritieme grenzen en Territoriale zone Belgisch Continentaal Plat
Beschermde gebieden - Belgische Continentaal Plat Noordzee
Bodemgebruik
DOV Inspire View Service
Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
Geografische namen - Vlaamse banken
Havenkaart
Hydrografie - Fysieke wateren (INSPIRE geharmoniseerd)
Hydrografie - Netwerk (INSPIRE geharmoniseerd)
Hydrografie (INSPIRE geharmoniseerd)
INSPIRE - WMS - vervoersnetwerken - De Vlaamse Waterweg - RIS-index Vlaanderen (River Information Service)
INSPIRE Downloaddienst Databank Ondergrond Vlaanderen
INSPIRE Map View Service MOW Afdeling Kust
INSPIRE Raadpleegdienst (WMTS) Databank Ondergrond Vlaanderen
INSPIRE Raadpleegdienst Databank Ondergrond Vlaanderen
Landgebruik
Mercator Publieke View Service
Nutsdiensten en overheidsdiensten
Orthofotomozaïek, grootschalig, winteropnamen
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen
Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen
Raadpleegdienst voor historische cartografie
Raadpleegdienst voor luchtvaart
stadincijfers.antwerpen
Wegenregister
WFS Adressen
WFS Adressen (INSPIRE geharmoniseerd)
WFS Agglomeraties Richtlijn Stedelijk afvalwater
WFS Bebossing op de Ferrariskaarten
WFS Bebossing op de topografische kaarten
WFS Bebossing op de Vandermaelenkaarten
WFS Bedrijventerreinen
WFS Beheergebieden
WFS Beschermde gebieden ifv winning drinkwater uit oppervlakte- en grondwater Kaderrichtlijn water
WFS Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart
WFS Bosleeftijd
WFS BosReferentielaag
WFS Brownfieldconvenanten
WFS EU Register van industriële sites
WFS Gebieden met recht van voorkoop
WFS Gebiedstypes nitraat mestdecreet
WFS Gebouwen (INSPIRE geharmoniseerd)
WFS Gebouwenregister
WFS GRB
WFS GRB - Administratieve percelen fiscaal
WFS Grenzen Polders
WFS Grenzen Wateringen
WFS Haltes De Lijn
WFS INSPIRE geharmoniseerd - Databank Ondergrond Vlaanderen
WFS Jachtterreinen
WFS kwetsbare gebieden Nitraatrichtlijn
WFS Kwetsbare gebieden Richtlijn Stedelijk afvalwater
WFS Landbouwgebruikspercelen
WFS Landbouwstreken België
WFS Landgebruik (INSPIRE geharmoniseerd)
WFS Landinrichting
WFS Lozingspunten Richtlijn Stedelijk afvalwater
WFS Meetnet Afvalwater
WFS Meetnet Riooloverstorten
WFS Meetplaatsen Oppervlaktewaterkwaliteit
WFS Meetpunten in oppervlakte- en grondwaterlichamen Kaderrichtlijn water
WFS Mercator
WFS Milieubewakingsvoorzieningen (INSPIRE geharmoniseerd)
WFS Natuurinrichtingsprojecten
WFS oppervlakte meetpunten Nitraatrichtlijn
WFS Oppervlaktewaterlichamen (centerlines) Kaderrichtlijn water
WFS Oppervlaktewaterlichamen (lijnen) Kaderrichtlijn water
WFS Oppervlaktewaterlichamen (polygonen) Kaderrichtlijn water
WFS Overstromingsgebieden en oeverzones
WFS Potentieel natuurlijke vegetatie
WFS Recent overstroomde gebieden
WFS Reiswegen De Lijn
WFS Rioleringsdatabank
WFS Rioolwaterzuiveringsinstallatie Richtlijn Stedelijk afvalwater
WFS Ruilverkaveling van landeigendommen in der minne
WFS Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet
WFS Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij uitvoering van grote infrastructuurwerken
WFS Statistische Sectoren
WFS Steunzones
WFS Stroomgebiedsdistricten Kaderrichtlijn water
WFS Sub-unit Kaderrichtlijn water
WFS Traditionele landschappen
WFS Van nature overstroombare gebieden
WFS VKBO
WFS Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen
WFS Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones
WFS Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater drinkwaterrichtlijn
WFS Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen
WFS Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen 2003
WFS Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen 2019
WFS Waterkwaliteitsdoelstellingen Wateroppervlakken
WFS Watersystemen
WFS Wegen (INSPIRE geharmoniseerd)
WFS Werkingsgebieden van wildbeheereenheden
WFS Woningbouw- en woonvernieuwingsgebieden
WFS Zwemwaterlocaties Vlaanderen
WMS Adressen (INSPIRE geharmoniseerd)
WMS Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO)
WMS Agentschap voor Landbouw en Visserij
WMS Agentschap voor Natuur en Bos
WMS Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG)
WMS Bodemgebruik en Bodembedekking
WMS Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
WMS Gebouwen (INSPIRE geharmoniseerd)
WMS Gebouwen in eigendom Vlaamse overheid
WMS Gebouwenregister
WMS Gebouwenregister "Development"
WMS GIPOD Publieke Informatie
WMS GRB
WMS GRB - Administratieve percelen fiscaal
WMS GRB-basiskaart
WMS GRB-basiskaart grijs
WMS GRB-selectie
WMS Hoogte (INSPIRE geharmoniseerd)
WMS Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
WMS Jachtplannen
WMS Landgebruik (INSPIRE geharmoniseerd)
WMS Milieubewakingsvoorzieningen (INSPIRE geharmoniseerd)
WMS omgevingsgeluid
WMS Orthobeeldvorming (INSPIRE geharmoniseerd)
WMS Orthofoto werkbestanden
WMS Percelen in eigendom Vlaamse overheid
WMS RVV Afbakeningen
WMS Statistische Sectoren
WMS Universiteit Gent
WMS Vervoersmaatschappij De Lijn
WMS VKBO
WMS Vlaamse Landmaatschappij
WMS Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
WMS Vlaamse Milieumaatschappij
WMS Vlaamse Milieumaatschappij - Watertoets
WMS Wegen
WMS Wegen (INSPIRE geharmoniseerd)
WMTS Informatie Vlaanderen
WMTS Mercator