Nieuwigheden

November 2022

Nieuwe laag in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid voegde een nieuwe datalaag toe aan de kaarttoepassing ‘Geopunt-kaart’ en 'Vergelijk kaarten'.

Het betreft volgende laag:

 • Laadpunten voor elektrische voertuigen

Deze kaartlaag kan teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Mobiliteit > Transport over Land.


Oktober 2022

Verwijderde en gewijzigde lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

Verwijderde laag 

De datalaag “Boeien extra” werd verwijderd in de kaarttoepassingen 'Geopunt-kaart' en 'Vergelijk kaarten'.

Gewijzigde lagen 

De datalaag “Boeien” van MOW – AMDK – Afdeling Kust – Vlaamse Hydrografie kreeg een update.

De lagen van Toerisme Vlaanderen in de Geopunt-, Vergelijk kaarten- en Vrije tijd-kaarttoepassingen zijn terug beschikbaar:

 • Fietsnetwerk
 • Ruiternetwerk
 • Wandelnetwerk

Er gebeurde ook een update voor de POI-lagen van Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK).

September 2022

Nieuwe laag in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

De Vlaamse Milieumaatschappij voegde een nieuwe datalaag toe aan de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ en ‘Vergelijk kaarten’.

Het betreft volgende laag:

 • Signaalgebieden

Deze kaartlaag kan teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Natuur en milieu > Water.


Augustus 2022

Nieuwe lagen en aanpassing URL Geografische Webdiensten

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen 
 
01/01/2022 - Administratieve percelen, fiscale toestand (GRB) 
De nieuwe toestand van de Administratieve percelen fiscaal werd toegevoegd aan de themaboom onder Kaarten en plaatsen > Grenzen > Percelen > Jaargangen Administratief perceel, fiscale toestand (GRB) 
 
Aanpassing URL Geografische Webdiensten:  
 
Naar aanleiding van de nieuwe URL voor alle geografische webdiensten van Digitaal Vlaanderen werden achterliggend alle desbetreffende kaartlagen aangepast zodat in de verschillende kaarttoepassingen de nieuwe URL wordt gebruikt. 

Juli 2022

Uitbreiding en aanpassing bestaande lagen

Gewijzigde lagen  

Volgende datalagen werden toegevoegd aan de kaarttoepassing “INSPIRE”: 

 • Nitraatgevoelige gebieden
 • Overstromingsgebieden of Oeverzones
 • Nutsvoorzieningennet
 • Rioleringsnet
 • Inrichtingen Milieubeheer

Verwijderde laag 

De laag “Gebiedstypes nitraat mestdecreet” is niet meer beschikbaar in de kaarttoepassing “INSPIRE”. 

Mei 2022

POI Busnummer nu ook weergegeven

In het identificatievenster van de POI's is vanaf nu ook het busnummer van de POI opgenomen in het weergegeven adres.

April 2022

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

Landbouwgebruikspercelen 2021 

Het Departement Landbouw en Visserij voegde een nieuwe datalaag toe aan de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ en ‘Vergelijk kaarten’. 

Het betreft volgende laag: 
 • Landbouwgebruikspercelen LV, 2021 
Deze kaartlaag kan teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Landbouw, visserij en economie > Landbouw.

Maart 2022

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Postkantons van BPOST nv

De dataset Postkantons bevat de laatste versie van de grenzen van de Belgische postcodes.  U kan deze datalaag terugvinden onder Kaarten en plaatsen > Grenzen in de kaarttoepassingen Geopunt-kaart en Vergelijk-kaarten.

 • Data van Wonen Vlaanderen

Wonen Vlaanderen voegde enkele nieuwe datalagen toe aan de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ en ‘Vergelijk kaarten’. 

Het betreft volgende lagen: 

 • CA beperkte duurtijd 
 • CA verplicht 
 • Heffingsreglement
 • Kamerreglement 
 • Reglement Opcentiemen op gewestelijke heffing
 • SVK Afsprakenkader
 • Vrijstelling adviesverplichting 

Deze kaartlagen kunnen teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Bouwen en Wonen > Woningkwaliteit > Gemeentelijk woningkwaliteitsbeleid. 

Februari 2022

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

POI's van Wonen Vlaanderen

Het aanbod van POI’s van Wonen Vlaanderen is uitgebreid. Volgende datalagen worden nu ontsloten via de Geopunt-kaarttoepassingen (Geopunt-kaart, Vergelijk kaarten) onder Bouwen en Wonen > Woningkwaliteit:

 • Panden met een herstelvordering
 • Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen
 • Woningen met een conformiteitsattest

Januari 2022

Nieuwe en verwijderde lagen

Het Agentschap Natuur en Bos voegde verschillende nieuwe datalagen toe aan de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ , ‘Vergelijk kaarten’, ‘Vrije tijd’ en ‘Wonen en Leven’.

Het betreft volgende lagen:

 • Natuurbeheerplannen
 • Historisch permanente graslanden (HPG) en andere permanente graslanden in Vlaanderen beschermd door de natuurwetgeving 

Deze kaartlagen kunnen teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Natuur en milieu > Natuur.

De Vlaamse Milieumaatschappij vernieuwde enkele datalagen in de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’, ‘Vergelijk kaarten’, ‘Inspire’ en ‘Bouwen’:

 • Rioleringsdatabank Vlaanderen - Streng
 • Rioleringsdatabank Vlaanderen – Hydraulisch punt
 • Rioleringsdatabank Vlaanderen - Koppelpunt

Deze lagen werden uit de kaarttoepassingen verwijderd omdat deze vervangen worden door de nieuw toegevoegde lagen:

 • Rioolinventaris Vlaanderen - Punten
 • Rioolinventaris Vlaanderen - Strengen
 • Rioolinventaris Vlaanderen - Installaties
 • Rioolinventaris Vlaanderen - Zuiveringsgebied

Deze kaartlagen kunnen teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Natuur en milieu > Riolering.

In de INSPIRE-kaarttoepassing vind je deze lagen terug onder INSPIRE>BIJLAGE 3> 6. Nutsdiensten en overheidsdiensten.

Verwijderde lagen 

Volgende datalagen werden verwijderd in de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ , ‘Vergelijk kaarten’ Vrije tijd’ en ‘Wonen en Leven’:

 • Erkende Natuurreservaten
 • Vlaamse Natuurreservaten
 • Bosreservaten

December 2021

Nieuwe en gewijzigde lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Attribuut “revisie” in Ondernemingsdata

In de Geopunt-kaart, Vergelijk kaarten en  Ondernemen-kaarttoepassing werd bij de entiteiten Ontwikkelbare bedrijvenzone, Bedrijventerreinperceel en Bedrijventerrein het attribuut revisie verwijderd.  

 • Bodembedekkingskaart 2018 beschikbaar!: 4 nieuwe lagen:
 • Bodembedekkingskaart (BBK), 1m resolutie, opname 2018
 • Bodembedekkingskaart (BBK), 5m resolutie, opname 2018
 • Bodemafdekkingskaart (BAK), 5m resolutie, opname 2018
 • Waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK), 5m resolutie, opname 2018

Deze kaarten kunnen gevonden worden in Geopunt kaart en Vergelijk kaarten onder Kaarten en plaatsen > Natuur en milieu > Bodemgebruik en bodembedekking 

 

November 2021

Nieuwe en verwijderde lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

Middenschalige winteropnamen 

De dataset Luchtfoto Vlaanderen, winter 2021 – kleur is vanaf heden beschikbaar. 

Deze dataset is raadpleegbaar in de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’, ‘Vergelijk kaarten’ en ‘Reis door de tijd’. 

U vindt deze laag terug onder Kaarten en plaatsen > Basiskaart, luchtfoto en adres > Luchtfoto’s > Middenschalig, winteropnamen 

Oktober 2021

Nieuwe laag in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • RVV de Vlaamse Waterweg nv

Er werd een nieuwe laag toegevoegd in Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten.

Deze kaartlaag kan teruggevonden worden onder kaarten en plaatsen > Bouwen en wonen > Recht van voorkoop afbakeningen

Verwijderde lagen

Volgende datalagen werden verwijderd in de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ en ‘Vergelijk kaarten’:

 • RVV nv De Scheepvaart
 • RVV Waterwegen en Zeekanaal NV

September 2021

Nieuwe en verwijderde lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Nieuw: Consultatiezones van Seveso-inrichtingen in Vlaanderen 

De consultatiezones geven de maximale afstanden weer tot waar de effecten van de Seveso-inrichtingen reiken en waarbinnen (ontwikkelingen in) de omgeving ook een impact kunnen hebben op de Seveso-inrichtingen. Concreet is dit de zone vanaf de grens van de Seveso-inrichting waarbinnen plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen ter advies aan het Team Externe Veiligheid moeten voorgelegd worden. 

Deze nieuwe laag kan o.a. gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Bouwen en wonen > Bedrijven 

Deze laag is de laatste laag van het nieuwe product ‘Bedrijventerreinen OSLO’ van VLAIO. De laag kan o.a.. gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Bouwen en wonen > Bedrijven

 • Verwijderd: Percelen Vlaamse overheid 2014 (bron: GRB) 

De laag van de “Percelen Vlaamse overheid 2014” wordt niet meer getoond in de themaboom van Geopunt-kaart en andere kaarttoepassingen. 

De bronbeheerder en verdeler van de data biedt de lagen aan via een eigen online tool en niet meer via een WMS. Daarom kan Geopunt de gegevens niet meer visualiseren. 

Hierdoor is beslist om ook de subcategorie “Overheidsgebouwen en -gronden” te veranderen naar “Overheidsgebouwen”. De categorieën “Gemeente” en “Percelen (eigendom van Vlaamse overheid)” die tot 16/09/2021 onder “Overheidsgebouwen en -gronden” stonden worden verwijderd want ze zijn niet meer van toepassing. 

Augustus 2021

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Beheerde bedrijvenzone

  Deze laag is de laatste laag van het nieuwe product ‘Bedrijventerreinen OSLO’ van VLAIO. De laag kan o.a.. gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Bouwen en wonen > Bedrijven

 • 01/01/2021 - Administratieve percelen, fiscale toestand (GRB)
 • De nieuwe toestand van de Administratieve percelen fiscaal werd toegevoegd aan de themaboom onder Kaarten en plaatsen > Grenzen > Percelen > Jaargangen Administratief perceel, fiscale toestand (GRB)


Juli 2021

Aanpassingen aan bestaande lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Vlaamse Hydrografische Atlas: VHA-waterloopsegmenten

Uit de lagen "type beheerder", "klasse waterlichaam" en "volgens categorie" van deze data werd het veld verwijderd: Kwaliteitsdoelstelling oppervlakte.

 • In de Ondernemen-toepassing worden vanaf nu ook de gegevens van het nieuw datamodel getoond:
  • Aangeboden bedrijventerreinperceel
  • Bedrijventerrein
  • Bedrijventerreinperceel
  • Ontwikkelbare bedrijvenzone
  • Planningszone met economische bestemming

Zo zijn alle gegevens in de kaarttoepassingen weer synchroon. Meer informatie hierover kan teruggevonden worden in het nieuwsbericht: https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/nieuws/nieuw-product-bedrijventerreinen-oslo


Juni 2021

Aanpassingen aan bestaande lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Topografische kaarten Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw(1950 – 1970)

De topografische kaarten werden vervangen door een wms service van MOWW.  Deze kaartlaag kan teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Historische kaarten.

 • Maritieme kaarten

MOW – AMDK - Afdeling Kust – Vlaamse Hydrografie voegde een aantal aanpassingen door aan de lagen onder Maritieme kaarten o.a. is er een beschrijving toegevoegd voor alle lagen.

Deze kaartlagen kunnen teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Maritieme kaarten.

Nieuwe ‘achtergrondmogelijkheid’

Vanaf nu kan zowel het ‘Stratenplan’ (enkel de HERE-kaart) als het ‘Stratenplan gecombineerd met GRB grijs’ (default) gekozen worden als achtergrond.

Status geografische webdiensten GDI-Vlaanderen oproepen vanuit de kaart

Onder de ‘?’-knop (rechts bovenaan) kan ook rechtstreeks de pagina met de status van de geografische webdiensten van GDI-Vlaanderen opgeroepen worden.Mei 2021

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Maritiem

MOW – AMDK - Afdeling Kust – Vlaamse Hydrografie voegde verschillende nieuwe datalagen toe aan de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ en ‘Vergelijk kaarten’.

Vanaf vandaag is het mogelijk om maritieme datasets te visualiseren op Geopunt Kaart.  Het gaat voornamelijk om informatie zoals weergegeven op de officiële Belgische zeekaarten: grenzen in de Noordzee, namen van zandbanken, locatie van windmolenparken, wrakken of pijpleidingen, verschillende types boeien,… De Vlaamse Hydrografie van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust produceert de zeekaarten volgens internationale normen. We zullen de maritieme datasets een paar keer per jaar bijwerken. Daardoor is deze niet geschikt voor navigatie. Zeevarenden moeten nog steeds Berichten aan Zeevarenden opvolgen of elektronische kaarten via erkende distributeurs verkrijgen.

Het betreft volgende lagen:

  • Activiteiten zones
    • Akoestische referentiezone
    • Baggergeulen
    • Baggerstortvlakken
    • Militaire zones
    • Natuurbeschermingsgebieden
    • Zand- en grindontginningsgebieden
  • Ankerzones
    • Ankergebieden
    • Ankerplaatsen
  • Bathymetrie
    • Bathymetrisch grid
    • Dieptecijfers, -lijnen en -gebieden
  • Geografische namen
    • Namen zandbanken
  • Infrastructuur
    • Boeien
    • Boeien extra
    • Herkenningspunten
    • Kabels en pijpleidingen
    • Meetpalen
    • Offshore platform
    • Windmolenparken
    • Windmolens
  •  Maritieme grenzen
    • 3-Mijl grens
    • 12-Mijl grens
    • 24-Mijl grens
    • Basislijn
    • Kustlijn
    • Maritieme grens BCP
  • Maritieme routes
    • Baggergeul
    • Verkeersroutes
    • Verkeersscheidingsstelsel
  • Obstructies
    • Obstructiezone
    • Wrakken en obstructies

Deze kaartlagen kunnen teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Maritiem.

 • Waarnemingen - archeologische elementen (CAI)

Het agentschap Onroerend erfgoed voegde een nieuwe datalaag toe aan de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ en ‘Vergelijk kaarten’. 

Het betreft de laag "Waarnemingen - archeologische elementen". Deze kaartlaag kan teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Cultuur, sport en toerisme>Cultuur en erfgoed.

Verwijderde lagen 

Volgende datalagen werden verwijderd in de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ en ‘Vergelijk kaarten’:

  • Omleidingen bij de werken
  • Omleidingen bij de werken vandaag
  • Omleidingen bij de manifestaties
  • Omleidingen bij de manifestaties vandaag


April 2021

Nieuwe laag in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

Landbouwgebruikspercelen 2020 

Het Departement Landbouw en Visserij voegde een nieuwe datalaag toe aan de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ en ‘Vergelijk kaarten’. 

Het betreft volgende laag: 

 • Landbouwgebruikspercelen LV, 2020 

Deze kaartlaag kan teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Landbouw, visserij en economie > Landbouw.

Maart 2021

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

Potentiële bodemerosiekaart per perceel(2021) en Andere erosiegerelateerde gronden(2021)

De Databank Ondergrond Vlaanderen voegde enkele nieuwe datalagen toe aan de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’, ‘Vergelijk kaarten’ en ‘INSPIRE’.

Het betreft volgende lagen:

 • Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2021)
 • Andere erosiegerelateerde gronden (2021)

Deze kaartlagen kunnen teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Natuur en milieu > Bodem.

In de INSPIRE kaarttoepassing kunnen deze terug gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > BIJLAGE3 > 3. Bodem.

Herbevestigde (Agrarische en Groene) gebieden

In de kaarttoepassing ‘Geopunt-kaart’ werd volgende laag toegevoegd door Departement Omgeving onder Kaarten en plaatsen > Bouwen en wonen > Ruimtelijke ordening:

12 geharmoniseerde datasets

Binnen MercatorNet werden 12 geharmoniseerde datasets gepubliceerd, deze datalagen werden toegevoegd aan de INSPIRE-kaarttoepassing:

 • Aanduidingsobjecten erfgoed (Bijlage I > 9.Beschermde gebieden)
 • Bosreservaten (Bijlage I > 9.Beschermde gebieden)
 • Duinendecreet (Bijlage I > 9.Beschermde gebieden)
 • Erkende natuurreservaten (Bijlage I > 9.Beschermde gebieden)
 • Habitatrichtlijngebieden (Bijlage I > 9.Beschermde gebieden)
 • Vogelrichtlijngebieden (Bijlage I > 9.Beschermde gebieden)
 • Ramsar gebieden (Bijlage I > 9.Beschermde gebieden)
 • VEN/IVON gebieden (Bijlage I > 9.Beschermde gebieden)
 • Vlaamse Natuur Reservaten (Bijlage I > 9.Beschermde gebieden)
 • Stedenbouwkundige informatie – Contouren van ruimtelijke plannen en verordeningen (Bijlage 3 > 4.Landgebruik) 
 • GPBV installaties (Bijlage 3 > 4.Landgebruik) 
 • Seveso terreinen (Bijlage 3 > 4.Landgebruik) 

Verwijderde lagen

Volgende datalagen werden verwijderd in de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’, ‘Vergelijk kaarten’ en ‘INSPIRE’:

 • Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2019)
 • Andere erosiegerelateerde gronden (2019)

Februari 2021

Gewijzigde achtergrondkaart en nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

Gewijzigde achtergrondkaart “Stratenplan” 

De achtergrondkaart waar Geopunt-kaart mee opstart, “Stratenplan”, hebben we aangepast. Het is een gecombineerde versie geworden van het stratenplan van de commerciële partner HERE en de Basiskaart GRB Grijs.  

Uitgezoomd blijft de HERE kaart zichtbaar, met informatie over de grenzen heen en met middenschalige informatie, eenmaal ingezoomd op een zoomniveau van ongeveer 1:45.000 wordt de Basiskaart GRB Grijs zichtbaar. 

We hebben deze aanpassing doorgevoerd omdat we vaak meldingen kregen over foutieve kaartgegevens op de HERE kaart. Daarom wensen we de gebruikers van Geopunt de authentieke gegevens te tonen van Basiskaart GRB. Aan grenzen blijft het echter nodig dat gebruikers ook informatie zien die niet in Vlaanderen ligt, vandaar dat we nu ook nog de HERE kaart blijven tonen. 

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen  

EU Register van industriële sites 

De Vlaamse Milieumaatschappij voegde enkele nieuwe datalagen toe aan de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’, ‘Vergelijk kaarten’ en ‘INSPIRE’. 

Het betreft volgende lagen: 

 • Productie installatie : RIE 
 • Productie site E-PRTR 
 • Productie installatie onderdeel RIE (LCP en WI)
 • Productie site E-PRTR

Deze kaartlagen kunnen teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen: 

>Natuur en milieu 

>Landbouw, visserij en economie > Bedrijven 

>Bouwen en wonen 

In de INSPIRE kaarttoepassing kunnen deze terug gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > BIJLAGE3 > 8. Faciliteiten voor productie en industrie. 

Warmtekaart 2019 

Het Vlaams Energie- en klimaatagentschap stelde de Warmtekaart Vlaanderen 2019 op.  De nieuwe datalagen zijn terug te vinden in de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ en ‘Vergelijk kaarten’. 

De verschillende lagen zijn: 

 • Warmtevraag grootverbruikers 
 • Warmtevraagdichtheid kleinverbruikers 
 • Warmtevraagdichtheid per gemeente 
 • Warmtevraagdichtheid per statistische sector 
 • Bestaande warmtenetten (lijnen) 
 • Bestaande warmtenetten (punten) 
 • Geplande warmtenetten (punten) 
 • Aantal energie-intensieve bedrijven in een straal van 5km met mogelijke vraag/aanbod restwarmte 
 • Afvalverbrandingsinstallaties 
 • Elektriciteitscentrales 
 • WKK 

Deze kaartlagen kunnen teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Energie > Warmtekaart 2019.

Januari 2021

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

De Vlaamse Milieumaatschappij voegde enkele nieuwe datalagen toe aan de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’, ‘Vergelijk kaarten’ en ‘INSPIRE’. 

Het betreft volgende lagen: 

 • Agglomeraties Richtlijn Stedelijk afvalwater 
 • Kwetsbare gebieden Richtlijn Stedelijk afvalwater
 • Lozingspunten Richtlijn Stedelijk afvalwater 
 • Rioolwaterzuiveringsinstallatie Richtlijn Stedelijk afvalwater 
 • Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater 

Deze kaartlagen kunnen teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Natuur en milieu > Milieu. 

De dataset ‘Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater’ is terug te vinden onder Kaarten en plaatsen > Natuur en milieu > Water. 

In de INSPIRE kaarttoepassing kunnen deze terug gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > BIJLAGE3 > 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden. 

De datasets ‘Lozingspunten Richtlijn Stedelijk afvalwater’ en ‘Rioolwaterzuiveringsinstallatie Richtlijn Stedelijk afvalwater’ worden in de INSPIRE kaarttoepassing teruggevonden onder Kaarten en plaatsen > BIJLAGE3 >6. Nutsdiensten en overheidsdiensten. 

Eveneens werd de geharmoniseerde dataset ‘Bestaand landgebruik’ toegevoegd aan de INSPIRE kaarttoepassing. Deze laag vind je terug onder Kaarten en plaatsen > BIJLAGE3 > 4. Landgebruik.

December 2020

Nieuwe en verwijderde lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

Gebiedstypes nitraat mestdecreet 2019 en 2021 

De Vlaamse Landmaatschappij voegde enkele nieuwe datalagen toe aan de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ en ‘Vergelijk kaarten’. 

Het betreft volgende lagen: 

 • Gebiedstypes nitraat mestdecreet, 01/01/2021 
 • Gebiedstypes nitraat mestdecreet, 01/01/2019  

Deze kaartlagen kunnen teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Landbouw, visserij en economie > Landbouw. 

Zwemwaterrichtlijn 

De dataset Zwemwaterlocaties Vlaanderen van de Vlaamse Milieumaatschappij is vanaf heden beschikbaar. 

Deze dataset is raadpleegbaar in de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’, ‘Vergelijk kaarten’ en ‘Inspire-kaart’. 

U vindt deze laag terug onder Kaarten en plaatsen > Natuur en milieu > Water  

In de INSPIRE kaarttoepassing kan deze terug gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > BIJLAGE3 > 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden. 

 

Gewijzigde lagen 

De gegevens van de dataset “Wegenregister” kregen een update. 

De verschillende beschikbare jaargangen van de fiscale toestand van de GRB percelen (Basiskaart GRB Adpf (adminstratief perceel fiscaal)) worden in Geopunt-kaart per jaar weergegeven.  U vindt deze lagen terug onder Kaarten en plaatsen > Grenzen > Percelen > Jaargangen Administratief perceel, fiscale toestand (GRB). 

 

Verwijderde lagen in Geopunt-kaarttoepassingen  

De laag Gebiedstypes nitraat mestdecreet is niet meer beschikbaar in de kaarttoepassing ‘Geopunt-kaart’ en ‘Vergelijk kaarten’.  Deze werd vervangen door de lagen Gebiedstypes nitraat mestdecreet, 01/01/2021 en Gebiedstypes nitraat mestdecreet, 01/01/2019  


November 2020

Nieuwe en verwijderde lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

Kaderrichtlijn water 

De Vlaamse Milieumaatschappij voegde enkele nieuwe datalagen toe aan de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’, ‘Vergelijk kaarten’ en ‘INSPIRE’. 

Het betreft volgende lagen: 

 • Meetpunten in oppervlakte- en grondwaterlichamen 
 • Beschermde gebieden ifv winning drinkwater uit oppervlakte- en grondwater 
 • Stroomgebieddistricten 
 • Sub-unit 
 • Oppervlaktewaterlichamen (polygonen) 
 • Oppervlaktewaterlichamen (centerlines) 
 • Oppervlaktewaterlichamen (lijnen) 

Deze kaartlagen kunnen teruggevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Natuur en milieu > Water. 

In de INSPIRE kaarttoepassing kunnen deze terug gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > BIJLAGE3 > 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden. 

Middenschalige winteropnamen 

De dataset Luchtfoto Vlaanderen, winter 2020 – kleur is vanaf heden beschikbaar. 

Deze dataset is raadpleegbaar in de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’, ‘Vergelijk kaarten’ en ‘Reis door de tijd’. 

U vindt deze laag terug onder Kaarten en plaatsen > Basiskaart, luchtfoto en adres > Luchtfoto’s > Middenschalig, winteropnamen 

Verwijderde lagen in Geopunt-kaarttoepassingen  

De laag Haltes De Lijn is niet meer beschikbaar in de kaarttoepassing ‘INSPIRE’.

Oktober 2020

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

Provinciale RUP's 

De Provinciale RUP contouren en Provinciale RUP planelementen zijn raadpleegbaar in de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’, ‘Vergelijk kaarten, ‘Bouwen’ en ‘Ondernemen’. De laag met de planelementen is een verzameling van de lagen met punten, lijnen, grondvlakken en overdrukken.” 


Geluidsbelasting Milieu Rapport (MIRA) 

De Provinciale RUP contouren en MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer geeft de blootstelling van de bevolking weer, aan geluidsdrukniveaus door wegverkeer ter hoogte van de gevel van woningen in verschillende periodes van de dag: etmaal (Lden), dag (Lday), avond (Leve) en nacht (Lnight). De gegevens zijn in geopunt beschikbaar voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Deze datasets zijn raadpleegbaar in de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ , 'Bouwen' en ‘Vergelijk kaarten.   

September 2020

Gewijzigde lagen

Gewijzigde laag

 • De gegevens van de dataset “Wegenregister” kregen een update (toestand 17/09/2020). 

Juli 2020

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

Gebieden met recht van voorkoop, Complexe projecten, 02/03/2020 

De dataset Gebieden met recht van voorkoop, Complexe projecten is raadpleegbaar in de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ en ‘Vergelijk kaarten’. 

In de kaarttoepassing Recht van voorkoop zijn deze gebieden opgenomen onder de kaarten ‘RVV-afbakeningen - grote schalen’ en ‘RVV-afbakeningen - kleine schalen’.

Extra attributen voor de kaarten ‘Ondernemingen’ en ‘Vestigingseenheden’ 

De dataset VKBO ondernemingen en vestigingseenheden werd uitgebreid met een aantal attributen: 

 • Eerste hoofdactiviteit BTW (NACE-code, NACE-code versie en omschrijving, aantal hoofdactiviteiten) 
 • Eerste hoofdactiviteit RSZ (NACE-code, NACE-code versie en omschrijving, aantal hoofdactiviteiten) 
 • Tewerkstellingsklasse 

De dataset is raadpleegbaar in de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’ en ‘Vergelijk kaarten’. In de kaarttoepassing ‘Ondernemen’ kan je naast het raadplegen van de kaarten ‘Ondernemingen’ en ‘Vestigingseenheden’ ook specifiek zoeken naar ondernemingen en vestigingseenheden via de tool ‘Zoek specifiek’. 


Juni 2020

Aanpassingen aan Geopunt-kaarttoepassingen

Ruimtelijke ordening 

Er werd in onderling overleg met departement Omgeving afgesproken om de 4 afzonderlijke lagen van het “Gewestplan – bevragen” samen te bundelen in 1 laag. Hierdoor zijn volgende afzonderlijke lagen NIET meer aan te klikken: 

 • Gewestplan – bevragen, vector – Contouren 
 • Gewestplan – bevragen, vector – Grondvlakken 
 • Gewestplan – bevragen, vector – Lijnen 
 • Gewestplan – bevragen, vector - Overdrukken 

Deze 4 lagen zijn nu 1 laag geworden, met name: “Gewestplan – bevragen”. 

Hetzelfde werd beslist voor de Gewestelijke RUP lagen. Deze 4 afzonderlijke lagen zijn NIET meer aan te klikken: 

 • Gewestelijke RUP – Speciale contour, grondvlakken 
 • Gewestelijke RUP – Speciale contour, lijnen 
 • Gewestelijke RUP – Speciale contour, overdrukken 
 • Gewestelijke RUP – Speciale contour, punten 

Deze 4 lagen zijn nu 1 laag geworden, met name: “Gewestelijke RUP – Speciale contour”. 

Deze aanpassingen werden doorgevoerd in de kaarttoepassingen “Bouwen”, “Geopunt kaart”, “Gewestplan”, “INSPIRE”, “Ondernemen” en “Vergelijk kaarten”  

 

Gewijzigde, verwijderde en toegevoegde lagen 

 • De laag “Oppervlaktewaterwingebieden drinkwater” zijn niet meer beschikbaar (in de kaarttoepassingen “Geopunt kaart” en “Vergelijk kaarten”. Meer informatie over de stopzetting kan u lezen in dit nieuwsbericht
 • De gegevens van de dataset “Wegenregister” kregen een update (toestand 18/6/2020). 
 • De laag “Lokaal waterbeheer” werd toegevoegd aan de kaarttoepassing “INSPIRE” en vervangt hiermee de verwijderde lagen “Polders” en “Wateringen” in deze kaarttoepassing.  

Mei 2020

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

Naar aanleiding van de nieuwe versie van het Digitaal uitwisselplatform Stedenbouwkundige Informatie (DSI 2.0) werden nieuwe services aangemaakt voor het Gewestplan en het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. In de kaarttoepassingen “Bouwen”, “Geopunt kaart”, “Gewestplan”, “INSPIRE”, “Ondernemen” en “Vergelijk kaarten” werden naar aanleiding van deze nieuwe versie volgende lagen toegevoegd:

 • Gewestelijke RUP – Speciale contour, grondvlakken
 • Gewestelijke RUP – Speciale contour, lijnen
 • Gewestelijke RUP – Speciale contour, overdrukken
 • Gewestelijke RUP – Speciale contour, punten
 • Gewestplan – bevragen, vector – Contouren
 • Gewestplan – bevragen, vector – Grondvlakken
 • Gewestplan – bevragen, vector – Lijnen
 • Gewestplan – bevragen, vector - Overdrukken

April 2020

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

In de kaarttoepassingen “Geopunt kaart” en “Vergelijk kaarten” werden volgende aanpassingen doorgevoerd: 

 • De laag “Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt - gewestelijk” (Cultuur, sport en toerisme> Cultuur en erfgoed) werd toegevoegd. Meer informatie kan u terugvinden in dit nieuwsbericht.
 • De laag “Landbouwgebruikspercelen LV,2019” (Landbouw, visserij en economie>Landbouw) werd toegevoegd.
 • De lagen met informatie over de verkeersborden in Vlaanderen (Mobiliteit > Transport over land) werden toegevoegd: 
  • "Afgeleide snelheidsregimes Vlaams Gewest"
  • "Locaties verkeersborden” 
  • "Opstellingen en aanzichten"
  • "Weergaves verkeersborden” 

Januari 2020

Nieuwe en verwijderde lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

In de kaarttoepassingen “Geopunt kaart”, “INSPIRE” en “Vergelijk kaarten” werden volgende aanpassingen doorgevoerd: 

 • De laag “Speelzones, zomerspeelzones en vrij toegankelijke zones in bossen en natuurdomeinen” werd vervangen door de laag “Vrij toegankelijke zones en speelzones in bossen en natuurdomeinen”.  
Deze aanpassing was nodig doordat het datamodel van de voorlopige zoekzones gewijzigd werd door bronbeheerder ANB.  In dit nieuwsbericht kan u hierover meer te weten komen. 

December 2019

Nieuwe, gewijzigde en verwijderde lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

In de kaarttoepassingen “Geopunt kaart”, “INSPIRE” en “Vergelijk kaarten” werden volgende aanpassingen doorgevoerd: 

 • De laag “Focusgebieden nitraat mestdecreet” werd vervangen door de laag “Gebiedstypes nitraat mestdecreet”.
 • De laag van de statistische sectoren werd geüpdatet naar toestand 1/1/2019. Hierin werden de gemeentelijke fusies en de nieuwe districtgrens van Antwerpen van 1 januari 2019 verwerkt. Tevens werden de gemeentelijke grenzen overgenomen zoals opgemaakt door AAPD.De gegevens van de dataset “Wegenregister” kregen een update (toestand 19/12/2019)
 • De dataset “Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2019, Vlaanderen” werd toegevoegd als laag “Luchtfoto Vlaanderen, winter 2019 – kleur”. 

 

In de INSPIRE kaarttoepassing werden volgende aanpassingen doorgevoerd: 

 • Onder BIJLAGE 3 / 7.Milieubewakingsvoorzieningen werden de lagen “Meetnet afvalwater” en “Meetplaatsen oppervlaktewaterkwaliteit” verwijderd. Ze werden vervangen door de geharmoniseerde laag “Milieubewakingsvoorzieningen”.
 • Onder BIJLAGE 2 / 3.Orthobeeldvoorming werd de laag “Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen” verwijderd. Volgende geharmoniseerde lagen werden toegevoegd: 
  • Orthobeeldvorming – Winteropnamen
  • Orthobeeldvorming - Zomeropnamen – kleur
  • Orthobeeldvorming - Zomeropnamen – panchromatisch
  • Orthobeeldvorming - Zomeropnamen - kleur-infrarood 
 • Onder BIJLAGE 2 / 1.Hoogte werden de lagen “Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, digitaal terreinmodel 1m” en “Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, digitaal oppervlaktemodel 1m” verwijderd. Ze werden vervangen door geharmoniseerde lagen “Hoogte – DSM” en “Hoogte – DTM” 

November 2019

Planningszone met economische bestemming

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen maakte de kaartlaag 'Planningszone met economische bestemming aan.

Deze laag werd toegevoegd aan de kaarttoepassingen Geopunt-kaart, Vergelijk kaarten en INSPIRE alsook de Ondernemen kaarttoepassing. In deze laatste kaarttoepassing is het mogelijk om zelf een zoekopdracht samen te stellen en ruimtelijk te zoeken op basis van de data uit deze nieuwe laag.

De laag 'Bedrijventerreinen in planning' werd uit de kaarttoepassingen verwijderd omdat deze vervangen wordt door de nieuw toegevoegde laag.

En ook

Het is opnieuw mogelijk om de dichtsbijzijnde halte te visualiseren in de Bouwen kaarttoepassing.

Oktober 2019

Update datalagen Onroerend Erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed vernieuwde  enkele datalagen. De laag Beheersplannen onroerend erfgoed (am_bhpl_oe) verdwijnt en wordt vervangen door het pakket plannen met daarin de lagen:

Deze nieuwe lagen moet je voor 30 november 2019 implementeren. Na die datum worden de oude bestanden verwijderd.

Deze wijziging komt er naar aanleiding van de goedkeuring van de eerste twee onroerenderfgoedrichtplannen.

Een onroerenderfgoedrichtplan is een nieuw instrument om onroerend erfgoed te behouden en te ontwikkelen voor de toekomst. Zo een plan kan opgemaakt worden voor een afgebakend gebied of een thema, of een combinatie van de twee.

In 2016 startte het agentschap Onroerend Erfgoed met twee pilootprojecten, die in 2019 gefinaliseerd en goedgekeurd zijn:


Juli 2019

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

3 nieuwe lagen van de bodembedekkingskaart 2015:

 • Bodembedekkingskaart (BBK), 1m resolutie, opname 2015 
 • Bodemafdekkingskaart (BAK), 5m resolutie, opname 2015 
 • Waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK), 5m resolutie, opname 2015 

Deze kaarten kunnen gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Natuur en milieu > Bodemgebruik en bodembedekking

Meer informatie over de bodembedekkingskaarten 2015 kan u nalezen in het betreffende nieuwsbericht van 18/07/2019 op de Geopunt website onder Actualiteit.

2 nieuwe lagen in plaats van “Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling”: 

 • Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling uit kracht van wet 
 • Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling grote infrastructuurwerken 

De laag “Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling”, die deze 2 combineerde, is verwijderd uit de Geopunt-kaarttoepassingen. 

Deze kaarten kunnen gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Bouwen en wonen > Recht van voorkoop afbakeningen

Meer informatie over de wijzigingen rond “Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling” kan u nalezen in het betreffende nieuwsbericht van 15/07/2019 op de Geopunt website onder Actualiteit. 


Juni 2019

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

6 nieuwe lagen van het Agentschap Onroerend Erfgoed:

 • Wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed - elementen 
 • Wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed - gehelen 
 • Wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed - elementen 
 • Wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed - gehelen 
 • Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed - gehelen 
 • Erfgoedobjecten  

Deze kaarten kunnen gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Cultuur,sport en toerisme > Cultuur en erfgoed

Hierdoor zijn volgende lagen verwijderd:

 • Wetenschappelijke inventaris 
 • Landschapsatlasrelicten 
 • Wetenschappelijke inventaris van historische tuinen en parken 
 • Wetenschappelijke inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde 
 • Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten 
 • Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen 
 • Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed 
 • Inventaris historische orgels 

Meer informatie over de wijzigingen aan de lagen van Agentschap Onroerend Erfgoed is te lezen onder "Actualiteit".

Mei 2019

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Landbouwgebruikspercelen 2018 (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Luchtfoto Vlaanderen, zomer 2018 (kleur, infrarood en zwart-wit) (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)

2 innovatieve datasets:

 • Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, Skyview factor 0,25m
 • Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, multidirectionale hillshade 0,25m

Deze datasets zijn online vrij te raadplegen via:

5 nieuwe lagen van Agentschap Wegen en Verkeer Vlaanderen werden toegevoegd in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen:

 • Toplagen van de genummerde wegen (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Vluchtdeuren en sassen
 • Afgeleide snelheidsregimes
 • Verkeersborden (opstellingen en aanzichten)
 • Verkeersborden (borden)

Deze kaarten kunnen gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Mobiliteit > Transport over land > Aanhorigheden van genummerde wegen en Verkeersborden 

In de kaarttoepassing INSPIRE werden 3 lagen vervangen:

 • Gebouwen
 • Adressen
 • Vervoersnetwerken

Maart 2019

Lagen van Agentschap Wegen en verkeer werden aangepast in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Afschermende constructies (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Bebouwde kommen (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Beheersegmenten (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Bomen (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Fietspaden(Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Fietssuggestiestrook (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Geluidswerende constructies (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Langsgrachten voor de afwatering (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Middenbermen (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Referentiepunten (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Snelheidsregimes (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Straatkolken (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)

Deze kaarten kunnen gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Mobiliteit > Transport over land > Aanhorigheden van genummerde wegen.


Januari 2019

toevoeging nieuwe lagen

Nieuwe lagen in de Geopunt-, INSPIRE- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Andere erosiegerelateerde gronden (2019)
 • Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2019)

November 2018

Toevoeging nieuwe kaart

 • Luchtfoto Vlaanderen, winter 2018 - kleur (Geopunt-kaarttoepassing, Reis door de tijd-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing)

September 2018

Nieuwe lagen toegevoegd in de verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Arrondissementen 2019 – Grenzen (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Gemeenten 2019 – Grenzen (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Gemeenten 2019 – Namen (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Gemeenten 2019 (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Gemeenten 2019 – Grenzen – Bron Geometrie (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Werken vandaag (contour) (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Werken vandaag (icoon) (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Omleidingen bij de werken vandaag (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Manifestaties vandaag (icoon) (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Manifestaties vandaag (contour) (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Omleidingen bij de manifestaties vandaag (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)

Augustus 2018

Nieuwe lagen toegevoegd in de verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Beheergebieden akkervogelsoorten (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Beheergebieden beheerovereenkomst waterkwaliteit (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Beheergebieden Natura 2000-soorten (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Beheergebieden ontwikkelingsbeheer soortenrijk grasland (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Beheergebieden weidevogelsoorten (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Geluidsbelasting wegverkeer Lden 2016 (Bouwen, Geopunt-kaart, INSPIRE en Vergelijk kaarten)
 • Geluidsbelasting wegverkeer Lnight 2016 (Bouwen, Geopunt-kaart, INSPIRE en Vergelijk kaarten)
 • Geluidsbelasting spoorverkeer Lden 2016 (Bouwen, Geopunt-kaart, INSPIRE en Vergelijk kaarten)
 • Geluidsbelasting spoorverkeer Lnight 2016 (Bouwen, Geopunt-kaart, INSPIRE en Vergelijk kaarten)
 • Geluidsbelasting luchtverkeer Lden 2016 (Bouwen, Geopunt-kaart, INSPIRE en Vergelijk kaarten)
 • Geluidsbelasting luchtverkeer Lnight 2016 (Bouwen, Geopunt-kaart, INSPIRE en Vergelijk kaarten)

Gebruik maken van parameters bij Geopunt-kaarttoepassingen

Het is vanaf heden mogelijk om meerdere adressen en percelen in de opbouw van je URL met bepaalde parameters mee te geven. Meer informatie vindt u op de Handleidingen-pagina.

Juni 2018

Nieuwe lagen toegevoegd in INSPIRE-kaarttoepassing

 • Bebossing op de Ferrariskaarten (1771-1778) (BIJLAGE 2 > 2. Bodemgebruik)
 • Bebossing op de Vandermaelenkaarten (1846-1854) (BIJLAGE 2 > 2. Bodemgebruik)
 • Bebossing op de topografische kaarten (1910-1940) (BIJLAGE 2 > 2. Bodemgebruik)
 • Landbouwstreken België (BIJLAGE 2 > 2. Bodemgebruik)
 • Potentieel natuurlijke vegetatie (BIJLAGE 2 > 2. Bodemgebruik)
 • Fysische systeemeenheden (BIJLAGE 3 > 3. Bodem)
 • Polders (BIJLAGE 3. > 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden)
 • Traditionele landschappen ( BIJLAGE 3. > 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden)
 • Wateringen (BIJLAGE 3. > 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden)
 • Bosleeftijd (BIJLAGE 3. > 18. Habitats en biotopen)

April 2018

Nieuwe lagen toegevoegd in INSPIRE-kaarttoepassing

 • Bodemafdekkingskaart (BAK), 5 m resolutie, opname 2012 (BIJLAGE 2 > 2. Bodemgebruik)
 • Waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK), 5 m resolutie, opname 2012 (BIJLAGE 2 > 2. Bodemgebruik)
 • Luchtfoto Vlaanderen, zomer 1979-1990 - kleur (BIJLAGE 2 > 3. Orthobeeldvorming)
 • Businesscenters (BIJLAGE 3 > 2. Gebouwen)
 • Meetnet afvalwater (BIJLAGE 3 > 7. Milieubewakingsvoorzieningen)
 • Meetplaatsen oppervlaktewaterkwaliteit (BIJLAGE 3 > 7. Milieubewakingsvoorzieningen)


En ook...

 • De laag ‘Landbouwgebruikspercelen ALV, 2017’ werd toegevoegd (Geopunt- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing).
 • De laag ‘Meetpunten limnigrafie' werd vervangen door de lagen 'Meetpunten debiet oppervlaktewater' en 'Meetpunten waterstand oppervlaktewater' (Geopunt- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing).

Maart 2018

Nieuwe functionaliteit - Importeer tekeningen van GML

Onder de 'Tekenen'-tool is er een nieuwe functionaliteit toegevoegd:

   - importeer tekeningen van GML

Je kan jouw eerder geëxporteerde data terug inladen via de knop .

Opgelet:

- Tekst wordt na de import gevisualiseerd als een punt en niet meer als tekstnotatie. Je kan onder 'Mijn selecties' de aangeduide punten terugvinden.

- Het resultaat van de import wordt beïnvloedt door de actieve rendering van dat moment.

Voorbeeld 1: je exporteert verschillende lijnen die je in het groen op de kaart had aangebracht. Op het moment van de import staat de rendering van de lijnen op rood. Na de import zullen die verschillende lijnen in het rood op de kaart staan.

Voorbeeld 2: je voegt verschillende symbolen toe op de kaart, je exporteert en nadien importeer je het bestand terwijl de functie 'Symbols' geactiveerd is. Staat in deze functie op dat moment het symbool 'Coffee' actief, dan krijg je op de kaart de aangeduide punten te zien met het symbool 'Coffee'. Onder 'Mijn selecties' vind je dan de punten terug met de benaming van de eerder gebruikte symbolen.

En ook...

Nieuwe lagen van Toerisme Vlaanderen en van het Agentschap Onroerend Erfgoed in de Geopunt-, Vergelijk kaarten- en Vrije tijd-kaarttoepassingen:

 • Fietsnetwerk
 • Ruiternetwerk
 • Wandelnetwerk
 • Aanduidingsobjecten
 • Eindverslagen archeologisch onderzoek
 • Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed

Februari 2018

Gewestplankaart-toepassing terug online

Na feedback van verschillende gebruikers en in samenwerking met Departement Omgeving is de Gewestplan-kaarttoepassing terug online. Binnen de kaarttoepassing kunnen de gebruikers snel de Gewestplan-lagen raadplegen en een eerste identificatie uitvoeren.

En ook

 • Focusgebieden nitraat mestdecreet, 01/01/2018 toegevoegd (Geopunt- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing)
 • Voetgangerszone (Wegenregister) toegevoegd (Geopunt- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing)
 • Gebouwenregister-lagen werden toegevoegd aan de Ondernemen-kaarttoepassing
 • Risicozones voor overstromingen: Nieuwe en bevestigde risicozones en Risicozones voor overstromingen: Geen risicozones meer toegevoegd (Zie ook het nieuwsbericht Wijziging in de distributie van de data van de Risicozones overstromingen) (Bouwen-, Geopunt-, INSPIRE- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing)
 • Basiskaart - GRB: lokaal referentiepunt en Basiskaart - GRB: NGI referentiepunt verwijderd (Zie ook het nieuwsbericht Wijziging aan de GRB-raadpleegdienst) (Geopunt-, INSPIRE- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing)

Januari 2018

VKBO-data zoekbaar via de Ondernemen-kaarttoepassing

Binnen de functionaliteit ‘Zoek specifiek’ in de Ondernemen-kaarttoepassing is het vanaf nu mogelijk om te zoeken op Ondernemingen en Vestigingseenheden van de Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen (VKBO). Dit zoeken kan aan de hand van het ruimtelijk zoeken of aan de hand van een zelf samengestelde zoekopdracht.

En ook...

Nieuwe lagen in de Geopunt-, INSPIRE- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Andere erosiegerelateerde gronden (2018)
 • Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2018)
 • Uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingswerken
 • Gebieden Duinendecreet

De ingevulde parameters in de 'Informatie over perceelnummer'-functionaliteit blijven behouden bij het openen van een bijkomende, nieuwe zoekopdracht.

December 2017

Datasets van de Vlaamse Landmaatschappij

In Geopunt-kaart en in Vergelijk kaarten werden de aangeboden kaartlagen van de Vlaamse Landmaatschappij wat gewijzigd en uitgebreid:

Bouwen en wonen > Recht van voorkoop afbakeningen:
RVV landinrichtingsplan en inrichtingsnota

Landbouw, visserij en economie > Landbouw:

Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet

Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij grote infrastructuurwerken

Ruilverkaveling van landeigendommen in der minne

Natuur en milieu > Landinrichting:

Landinrichting in onderzoek

Vastgesteld landinrichtingsproject

Landinrichtingsplan

Natuurinrichting

Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet

Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij grote infrastructuurwerken

Ruilverkaveling van landeigendommen in der minne            

Gebouwenregister

Het Gebouwenregister, zijnde één register met de informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied, wordt vanaf nu ontsloten via de Geopunt-kaarttoepassingen (Bouwen, Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten). Onderstaande kaartlagen zijn terug te vinden onder Bouwen en wonen > Gebouwen:

Gebouwenregister: gebouw (gepland)

Gebouwenregister: gebouw (niet gerealiseerd)

Gebouwenregister: gebouw (in aanbouw)

Gebouwenregister: gebouw (gerealiseerd)

Gebouwenregister: gebouw (gehistoreerd)

Gebouwenregister: gebouweenheid (gepland)

Gebouwenregister: gebouweenheid (niet gerealiseerd)

Gebouwenregister: gebouweenheid (gerealiseerd)

Gebouwenregister: gebouweenheid (gehistoreerd)

Gewestplan en Gewestelijke RUP contouren

Vanaf nu worden de kaartlagen van het Gewestplan en de Gewestelijke RUP contouren niet meer gehaald uit de webdiensten van Informatie Vlaanderen, wel uit de webdiensten van Vlaamse overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving.

POI's van Toerisme Vlaanderen

Het aanbod van POI’s van Toerisme Vlaanderen is aangepast en uitgebreid. Volgende vakantielogies worden nu ontsloten via de Geopunt-kaarttoepassingen (Geopunt-kaart, Vergelijk kaarten en Vrije tijd) onder Cultuur, sport en toerisme > Toerisme:

B&B’s

Camperterreinen

Campings

Hostels

Hotels

Jeugdverblijven

Kamergebonden logies

Terreingebonden logies

Toeristische kantoren

Vakantieparken

Vakantiewoningen

VKBO-data op kaart

Informatie Vlaanderen onderhoudt een kopie van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de authentieke bron waar alle basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden verzameld zijn. Deze kopie wordt verrijkt met extra gegevens uit andere relevante bronnen wat een verrijkte databank oplevert, genaamd de VKBO in beheer van Informatie Vlaanderen. Één van deze verrijkingen is de vertaling van het adres uit KBO naar adres(sen) en adrespositie(s) volgens de CRAB-standaard (Centraal Referentieadressenbestand) voor zover de kwaliteit van het adres in KBO een vertaling toelaat. Deze dataset laat toe om een beeld te krijgen van de ondernemingen en vestigingseenheden op kaart (beperkt tot een subset van de publiek beschikbare gegevens). De VKBO-data worden in de Geopunt-kaarttoepassingen (Geopunt-kaart, Ondernemen en Vergelijk kaarten) ontsloten onder Bouwen en wonen > Bedrijven en onder Landbouw, visserij & economie > Bedrijven.

November 2017

Toevoeging nieuwe kaarten

 • Luchtfoto Vlaanderen, winter 2017 - kleur (Geopunt-kaarttoepassing, Reis door de tijd-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing)
 • Sterfteatlas darmkanker mannen (2003-2012) en Sterfteatlas darmkanker vrouwen (2003-2012) (Zorgatlas-kaarttoepassing)
 • Type 'weg niet gekend' (Wegennet) (Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing)

En ook

 • De verschillende zorgvoorzieningen werden ook aan de Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing toegevoegd.
 • De Gewestplan-kaarttoepassing verwijst nu door naar het nieuwe 'Geoportaal gewestelijke ruimtelijke plannen en verordeningen' van het departement Omgeving (https://geoplannen.ruimteinfo.be). Bij vragen over dit portaal kan je terecht bij Departement Omgeving (vpo.omgeving@vlaanderen.be). De lagen 'Gewestplan' en 'Ruimtelijke uitvoeringsplannen, contouren' zijn weliswaar nog steeds raadpleegbaar in onze kaarttoepassingen:
  • Bouwen-kaarttoepassing;
  • Geopunt-kaarttoepassing;
  • INSPIRE-kaarttoepassing;
  • Ondernemen-kaarttoepassing;
  • Vergelijk kaarten-kaarttoepassing.

Oktober 2017

Nieuwe kaarttoepassing 'Ondernemen'

Alle gegevens rond bedrijventerreinen en ondernemingen zijn vanaf nu te vinden in een afzonderlijke kaarttoepassing ‘Ondernemen’. De toepassing bevat geografische data van verschillende Vlaamse overheidsdiensten rond ondernemen:

 • Bedrijventerreinen (van planning tot beheer)
 • Percelen (van ontwikkeling tot ingebruikname)
 • Businesscenters en incubatoren
 • Brownfieldconvenanten
 • Seveso-inrichtingen

Later dit jaar worden ook alle ondernemingen (rechtspersonen) vanuit de VKBO hieraan toegevoegd.

Het Agentschap Ondernemen & Innoveren en Informatie Vlaanderen sloegen de handen in elkaar om voor verschillende data zoekfuncties op te zetten. Op die manier kan je zelf opzoeken waar er nog beschikbare bedrijventerreinen tussen 2 500 en 5 000 m² te vinden zijn, welke planningsinitiatieven rond bedrijventerreinen er op til zijn in bepaalde zones, wanneer de uitgifte van een bedrijventerrein wordt verwacht, enzovoort.

Nieuwe functionaliteit: zoek specifiek in de Ondernemen-kaarttoepassing

Aan de Ondernemen-kaarttoepassing werd een specifieke zoekfunctie toegevoegd. Deze functie kan geactiveerd worden door op de bijkomende zoekknop rechts naast de zoekbalk te klikken:

Het klikken op deze knop opent een menu dat bestaat uit drie soorten zoekfunctionaliteiten:

1. Vooraf gedefinieerde zoekopdrachten

Deze zoekopdrachten zijn op voorhand door de Geopunt-beheerders ingesteld en kunnen door de Geopunt-gebruikers uitgevoerd worden door op een specifieke zoekopdracht te klikken:

2. Zelf zoekopdrachten samenstellen

Aan de hand van deze functionaliteit kunnen de Geopunt-gebruikers zelf de zoekopdracht samenstellen en zelf kiezen op basis van welke attributen en waarden er zal gezocht worden voor een bepaalde datalaag:

Zelf een zoekopdracht samenstellen gebeurt in een specifiek venster:

In dit venster kan een gebruiker de datalaag en de te gebruiken attributen en waarden zelf kiezen.

3. Ruimtelijk zoeken

Via ruimtelijk zoeken kan je op de kaart binnen een bepaalde zone en voor een bepaalde datalaag objecten, in deze bijvoorbeeld Bedrijventerreinen in planning, zoeken:Na het uitvoeren van één van deze drie soorten zoekopdrachten wordt er een extra resultatenscherm geopend:De resultaten worden eveneens ook op de kaart aangeduid en zijn ook bevraagbaar:Daarnaast kan de lijst van resultaten ook geëxporteerd worden om verder te gebruiken.

Meer informatie kan je terug vinden in de specifieke handleiding van de Ondernemen-kaarttoepassing.

En ook

De nieuwe versie van volgende kaartlagen worden nu ontsloten via de verschillende Geopunt-kaarttoepassingen:

 • Tertiair geologische kaart (1/50.000)
 • Grondwaterlichamen (horizonten)

September 2017

Toevoegingen en wijzigingen van diverse lagen aan verschillende kaarttoepassingen

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Welzijn, gezondheid en gezin > Zorg en gezondheid
  • Ouderenvoorziening > Woonzorgcentrum met/zonder RVT-bedden
  • Thuiszorg
   • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
   • Regionaal dienstencentrum
   • Vereniging van gebruikers en mantelzorgers

 

Wonen en leven-kaarttoepassing:

 • Dichtstbijzijnde gezondheidszorg
  • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
  • Regionaal dienstencentrum
  • Vereniging van gebruikers en mantelzorgers
  • Woonzorgcentrum met/zonder RVT-bedden

 

Zorgatlas:

 • Zorgvoorzieningen
  • Ouderenvoorziening > Woonzorgcentrum met/zonder RVT-bedden
  • Psychiatrisch ziekenhuis
   • Alle campussen
   • Psychiatrische ziekenhuisdiensten
    • Dienst neuro-psychiatrie voor kinderen
    • Dienst neuro-psychiatrie: behandeling en observatie voor volwassenen
    • Dienst neuro-psychiatrie: behandeling voor volwassenen
    • Intensieve behandeling van gedragsstoornis en/of agressieve patiënten
    • Dienst neuro-psychiatrie: behandeling van geriatrie
    • Psychogeriatrie
  • Thuiszorg
   • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
   • Regionaal dienstencentrum
   • Vereniging van gebruikers en mantelzorgers
  • Ziekenhuis (Algemeen – universitair – revalidatie)
   • Alle campussen
   • Ziekenhuisdiensten
    • Acute zorg
     • Dienst intensieve neonatale zorg
     • Intensieve zorg
     • MUG
     • Spoed
     • Hospitalisatie
      • Dagziekenhuis
      • Dienst besmettelijke ziekten
      • Dienst geriatrie
      • Dienst heelkunde en geneeskunde
      • Dienst kindergeneeskunde
      • Dienst materniteit
      • Dienst neuro-psychiatrie voor kinderen
      • Dienst neuro-psychiatrie voor volwassenen
      • Hooggespecialiseerde zorg
       • Brandwondencentrum
       • Menselijke erfelijkheid
       • Transplantatiecentrum
       • Medisch-technische zorg
        • Cardiale invasieve zorg
        • CT-scanner
        • Diagnose en behandeling van onvruchtbaarheid
        • MRT
        • Niercentrum
        • PET-scanner
        • Oncologische zorg
         • Behandeling en opvolging van kankerpatiënten
         • Borstkliniek
         • Revalidatie
          • Dienst cardiologie
          • Dienst chronische aandoeningen
          • Dienst locomotorische aandoeningen
          • Dienst neurologische aandoeningen
          • Dienst palliatieve zorgen
          • Dienst psychogeriatrische aandoeningen
          • Expertisecentrum voor comapatiënten

Augustus 2017

Toevoeging Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Bouwen-kaarttoepassing:

 • Water in de buurt
  • Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Bouwen en wonen > Overstromingsrisico
  • Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2017
 • Natuur en milieu > Water
  • Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2017

INSPIRE-kaarttoepassing:

 • BIJLAGE 3 > 12. Gebieden met natuurrisico's
  • Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Juli 2017

Toevoegingen en wijzigingen van diverse lagen aan verschillende kaarttoepassingen

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Natuur en milieu > Bodem   
  • Bodemkaart: Bodemtypes
 • Natuur en milieu > Jacht
  • Jachtterreinen
  • Werkingsgebieden van Wildbeheereenheden            

INSPIRE-kaarttoepassing:

 • BIJLAGE 3    
  • 3. Bodem
   • Bodemkaart: bodemtypes

Juni 2017

Toevoegingen en wijzigingen van diverse lagen aan verschillende kaarttoepassingen

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Bouwen en Wonen > Ruimtelijke ordening
  • Luchtvaartadvieskaart Vlaanderen
 • Cultuur, sport en toerisme > Cultuur en erfgoed
  • Bekrachtigde archeologienota's en nota's
  • Erfgoedlandschappen
  • Unesco werelderfgoed - buffers
  • Unesco werelderfgoed - kernen
  • Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed
  • Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten
  • Wetenschappelijke inventaris van historische tuinen en parken
  • Wetenschappelijke inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde
  • Wetenschappelijke inventaris landschapsatlasrelicten
 • Grenzen > Zorgzones
  • Beschut wonen regio's
  • Huisartsenzones
  • Ziekenhuisregio's
 • Mobiliteit > Transport over land > Wegen
  • Wegennet

Bouwen-kaarttoepassing:

 • Luchtvaartadvieskaart Vlaanderen

Vrije tijd-kaarttoepassing:

 • Dichtstbijzijnde culturele locatie of erfgoed
  • Unesco werelderfgoed - buffers
  • Unesco werelderfgoed - kernen
 INSPIRE-kaarttoepassing:
 • BIJLAGE 1
  • 9. Beschermde gebieden   
   • Unesco werelderfgoed - buffers
   • Unesco werelderfgoed - kernen
  Zorgatlas-kaarttoepassing:
 • Zorgzones
  • Beschut wonen regio's
  • Huisartsenzones
  • Ziekenhuisregio's

En ook

De verschillende handleidingen werden bijgewerkt.

Mei 2017

Toevoegingen en wijzigingen van diverse lagen aan verschillende kaarttoepassingen

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Basiskaart, luchtfoto en adres > Adressen
  • Adrespunten - CRAB
 • Basiskaart, luchtfoto en adres > Luchtfoto's
  • Opnamedatum meest recente luchtfoto in achtergrondkaart (winteropnamen)
 • Historische kaarten
  • Masse kaarten (1729-1730)
  • Villaret kaarten (1745-1748)
 • Hoogte
  • Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I, digitaal terreinmodel 5m
  • Hillshade DHMVlaanderen I
 • Mobiliteit > Transport over land > Wegen
  • Wegennet
 • Natuur en milieu > Bodemgebruik en bodembedekking
  • Bodemafdekkingskaart (BAK), 5m resolutie, opname 2012
  • Waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK), 5m resolutie, opname 2012
 • Natuur en milieu > Water
  • Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2014
  • Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2011
  • Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2006
 • Welzijn, gezondheid en gezin > Zorg en gezondheid > Ouderenvoorziening
  • Centrum voor herstelverblijf
  • Centrum voor kortverblijf
  • Dagverzorgingscentrum
  • Groep van assistentiewoningen
  • Woonzorgcentrum
 • Welzijn, gezondheid en gezin > Zorg en gezondheid > Thuiszorg
  • Dienst voor gastopvang
  • Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • Dienst voor logistieke hulp
  • Dienst voor oppashulp
  • Dienst voor thuisverpleging
  • Lokaal dienstencentrum
 • Welzijn, gezondheid en gezin > Zorg en gezondheid > Screening borstkanker
  • Mammografische eenheid
  • Regionaal screeningscentrum borstkanker
 • Welzijn, gezondheid en gezin > Zorg en gezondheid
  • Algemeen ziekenhuis
  • Beschut wonen
  • Centrum voor geestelijke gezondheidszorg
  • Dienst voor maatschappelijk werk van het ziekenfonds
  • Psychiatrisch verzorgingstehuis
  • Psychiatrisch ziekenhuis

Waterlopen-kaarttoepassing:

 • Hoogte
  • Hillshade DHMVlaanderen I

Hinder in kaart:

 • Manifestaties (contour)
 • Omleidingen van manifestaties
 • Omleidingen bij werken

Wonen en leven-kaarttoepassing:

 • Dichtstbijzijnde gezondheidszorg
  • Algemeen ziekenhuis
  • Beschut wonen
  • Centrum voor geestelijke gezondheidszorg
  • Centrum voor herstelverblijf
  • Centrum voor kortverblijf
  • Dagverzorgingscentrum
  • Dienst voor gastopvang
  • Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • Dienst voor logistieke hulp
  • Dienst voor maatschappelijk werk van het ziekenfonds
  • Dienst voor oppashulp
  • Dienst voor thuisverpleging
  • Groep van assistentiewoningen
  • Lokaal dienstencentrum
  • Mammografische eenheid
  • Psychiatrisch verzorgingstehuis
  • Psychiatrisch ziekenhuis
  • Regionaal screeningscentrum borstkanker
  • Woonzorgcentrum
 INSPIRE-kaarttoepassing:
 • BIJLAGE 1
  • 5. Adressen   
   • Adrespunten - CRAB
 • BIJLAGE 2
  • 2. Bodemgebruik   
   • Digitale boswijzer Vlaanderen

Nieuwe applicatie: Zorgatlas-kaarttoepassing

De zorgatlas biedt een overzicht van lagen over zorg, welzijn en gezondheid

Deze applicatie bevat volgende lagen:

 • Zorgstatistieken > Sterfteatlas
  • Sterfteatlas borstkanker (2003-2012)
  • Sterfteatlas suicide mannen (2003-2012)
  • Sterfteatlas suicide vrouwen (2003-2012)
 • Zorgstatistieken > Zorgaanbod
  • Aantal inwoners per erkende huisarts (2016)
  • Aantal plaatsen in woonzorgcentra per leeftijd 80+ (2016)
 • Zorgstatistieken > Zorggebruik
  • Opnameratio's alle leeftijden (2011-2013)
  • Opnameratio's leeftijd 75+ (2011-2013)
  • Dekkingsgraad screenings baarmoederhalskanker (2014)
  • Dekkingsgraad screenings borstkanker (2014)
  • Dekkingsgraad screenings dikkedarmkanker (2014)
 • Zorgvoorzieningen >Ouderenvoorziening
  • Centrum voor herstelverblijf
  • Centrum voor kortverblijf
  • Dagverzorgingscentrum
  • Groep van assistentiewoningen
  • Woonzorgcentrum
 • Zorgvoorzieningen > Thuiszorg
  • Dienst voor gastopvang
  • Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • Dienst voor logistieke hulp
  • Dienst voor oppashulp
  • Dienst voor thuisverpleging
  • Lokaal dienstencentrum
 • Zorgvoorzieningen > Screening borstkanker
  • Mammografische eenheid
  • Regionaal screeningscentrum borstkanker
 • Zorgvoorzieningen
  • Algemeen ziekenhuis
  • Beschut wonen
  • Centrum voor geestelijke gezondheidszorg
  • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
  • Psychiatrisch verzorgingstehuis
  • Psychiatrisch ziekenhuis
 • Zorgzones > Zorgregio's
  • Regionale stad
  • Kleine stad
  • Subniveau 1
  • Subniveau 2

Een handleiding voor deze applicatie kan je hier terugvinden.

April 2017

Toevoegingen en wijzigingen van diverse lagen aan verschillende kaarttoepassingen

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Bouwen en wonen > Bedrijven en Landbouw, visserij en economie > Bedrijven
  • Bedrijventerreinen
  • Gebruikspercelen
  • Bedrijventerreinen in ontwikkeling
  • Bedrijventerreinen in planning
  • Brownfieldconvenanten
  • Steunzones - Gebieden waar inhouding van bedrijfsvoorheffing mogelijk is
 • Landbouw, visserij en economie > Landbouw
  • Landbouwgebruikspercelen ALV, 2016

Bouwen-kaarttoepassing:

 • Bedrijventerreinen in de buurt
  • Gebruiksperceel
 • Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I, digitaal terreinmodel 5m vervangen door Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, digitaal terreinmodel 1m
 INSPIRE-kaarttoepassing:
 • BIJLAGE 3
  • 4. Landgebruik   
   • Bedrijventerreinen
   • Gebruikspercelen
   • Bedrijventerreinen in ontwikkeling
   • Bedrijventerreinen in planning    
  • 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
   • Brownfieldconvenanten
   • Steunzones - Gebieden waar inhouding van bedrijfsvoorheffing mogelijk is

En ook

De 'Lijst van kaarten in Geopunt-kaarttoepassingen' (Over Geopunt > Bronnen) werd in een nieuw jasje gestoken. Op het tabblad 'Overzicht' wordt voor elke kaart de gebruikte service opgesomd en in welke kaarttoepassingen de kaart gebruikt wordt.

Per kaarttoepassing is er ook een tabblad dat een duidelijk overzicht geeft van welke kaarten onder welke thema's en categorieën kunnen teruggevonden worden.

Maart 2017

Toevoegingen en wijzigingen van diverse lagen aan verschillende kaarttoepassingen

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Basiskaart, luchtfoto en adres > Luchtfoto's > middenschalig, winteropnamen
  • Luchtfoto Vlaanderen, winter 2016 - kleur
 • Bouwen en wonen > Bedrijven
  • Businesscenters
 • Cultuur, sport en toerisme > Toerisme
  • Vakantielogies
 • Energie > Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen > Huidige energieproductie
  • Fototvoltaïsche panelen
  • Zonneboilers
  • Windturbines
  • Waterkracht
  • Elektriciteitsproductie vanuit specifieke biomassastromen
  • Warmteproductie vanuit specifieke biomassastromen
  • Grondgekoppelde warmtepompen
  • Totale hernieuwbare elektriciteitsproductie
  • Hernieuwbare warmteproductie vanuit zon, specifieke biomassastromen en grondgekoppelde warmtepompen
 • Energie > Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen > Bijkomend technisch potentieel
  • Fotovoltaïsche panelen
  • Particuliere zonneboilers
  • Windturbines
  • Waterkracht
  • Elektriciteitsproductie vanuit specifieke biomassastromen
  • Warmteproductie vanuit specifieke biomassastromen
  • Grondgekoppelde warmtepompen
  • Diepe geothermie
  • Totale bijkomende elektriciteitsproductie
  • Totale bijkomende warmteproductie
 • Energie > Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen > Bijkomend potentieel REV2030-scenario
  • Fotovoltaïsche panelen
  • Particuliere zonneboilers
  • Grootschalige wind
  • Waterkracht
  • Elektriciteitsproductie vanuit specifieke biomassastromen
  • Warmteproductie vanuit specifieke biomassastromen
  • Grondgekoppelde warmtepompen
  • Totale bijkomende elektriciteitsproductie
  • Totale bijkomende warmteproductie
 • Grenzen > Zorgregio's
  • Kleine stad
  • Regionale stad
  • Subniveau 1
  • Subniveau 2
 • Landbouw, visserij en economie > Landbouw
  • Focusgebieden nitraat mestdecreet, 01/01/2017

 

Reis door de tijd-kaarttoepassing:

 • Luchtfoto 2015 wijzigt naar Luchtfoto 2016
 

Vrije tijd-kaarttoepassing:

 • Dichtstbijzijnde toeristische verblijf of dienst
  • Vakantielogies

Wijziging ondersteuning minikaarten

Vanaf nu is het mogelijk om Geopunt-minikaarten toe te voegen aan een eigen website die enkel HTTPS ondersteunt.

Januari 2017

Toevoegingen en wijzigingen van diverse lagen aan verschillende kaarttoepassingen

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Cultuur, sport en toerisme > Cultuur en erfgoed
  • Beheersplannen onroerend erfgoed
  • Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
  • Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen
  • Beschermde archeologische sites
  • Beschermde cultuurhistorische landschappen
  • Beschermde monumenten
  • Overgangszones bij beschermd onroerend erfgoed
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten
  • Vastgestelde archeologische zones
  • Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen
  • Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten
  • Vastgestelde inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde
  • Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken
  • Vastgestelde landschapsaltasrelicten
 • Landbouw, visserij en economie > landbouw
  • Andere erosiegerelateerde gronden (2017)
  • Potentiele bodemerosiekaart per perceel (2017)
 • Natuur en milieu > bodem
  • Andere erosiegerelateerde gronden (2017)
  • Potentiele bodemerosiekaart per perceel (2017)
 • Natuur en milieu > landschap
  • Beschermde cultuurhistorische landschappen
 • Natuur en milieu > water
  • Grondwaterwingebieden en beschermingszones

 

INSPIRE-kaarttoepassing:

 • Bijlage 1 > 9. Beschermde gebieden
  • Beschermde archeologische sites
  • Beschermde cultuurhistorische landschappen
  • Beschermde monumenten
  • Overgangszones bij beschermd onroerend erfgoed
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten
  • Vastgestelde archeologische zones
  • Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen
  • Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten
  • Vastgestelde inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde
  • Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken
  • Vastgestelde landschapsatlasrelicten
 • Bijlage 3 > 3. Bodem
  • Andere erosiegerelateerde gronden (2017)
  • Potentiele bodemerosiekaart per perceel (2017)
 • Bijlage 3 > 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • Grondwaterwingebieden en beschermingszones

 

Bouwen-kaarttoepassing:

 • Erfgoed
  • Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen
  • Beschermde archeologische sites
  • Beschermde cultuurhistorische landschappen
  • Beschermde monumenten
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten

 

Vrije tijd-kaarttoepassing:

 • Dichtstbijzijnde culturele locatie of erfgoed
  • Beschermde archeologische sites
  • Beschermde monumenten
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten

December 2016

Toevoeging nieuwe functionaliteit Meldingsfunctie op de Geopunt-kaarttoepassingen

Aan de verschillende Geopunt-kaarttoepassingen (*) werd een meldingsfunctie toegevoegd. De meldingsfunctie kan geactiveerd worden door op het vraagteken rechts bovenaan te klikken:

Deze meldingsfunctie is bedoeld om vragen, problemen, suggesties, ... door te sturen over een specifieke datalaag. Zorg ervoor dat je sterk genoeg ingezoomd bent vooraleer je deze functie activeert. Er zal immers een URL aangemaakt worden die jouw configuratie bevat:

Deze URL wordt gebruikt door de medewerkers van de Helpdesk Informatie Vlaanderen om de ingestuurde meldingen te kunnen beoordelen. Zij krijgen het kaartbeeld te zien van het moment waarop de meldingsknop geactiveerd werd.

Deze meldingen worden indien nodig door de Helpdesk Informatie Vlaanderen doorgestuurd naar de betreffende data-eigenaar voor verdere afhandeling.

In de velden 'Type melding' en 'Onderwerp' wordt gewerkt met vooraf gedefinieerde lijsten waaruit je als melder een keuze maakt (**):

De afhandelingstermijn van een bepaalde melding kan sterk verschillen van andere meldingen. Dit heeft vooral te maken met de updatefrequentie van de betreffende dataset.

(*): in de kaarttoepassing 'Vergelijk kaarten' worden enkel de actieve datalagen die getoond worden in het rechter kaartvenster in de selectielijst 'Datalaag' opgenomen.

(**): in Microsoft Edge moet je dubbel klikken op het keuzepijltje om de keuzelijst te activeren.

November 2016

Toevoeging negen lagen van het Agentschap voor Wegen en Verkeer

Aan de Geopunt-kaarttoepassing en de Vergelijk kaarten-kaarttoepassing werden negen lagen van het Agentschap voor Wegen en Verkeer toegevoegd onder Mobiliteit > Transport over land > Aanhorigheden van genummerde wegen:

 • km en hm referentiepunten
 • Straatkolken
 • Afschermende constructies
 • Geluidswerende constructies
 • Langsgrachten voor de afwatering
 • Snelheidsregimes
 • Wegbeheerders
 • Fietspaden
 • Fietssuggestiestroken

En ook

Het logo van het AGIV werd op een aantal plaatsen vervangen door het logo van Informatie Vlaanderen.

Oktober 2016

Toevoeging Luchtfoto Vlaanderen zomer 2015

Aan de Geopunt-kaarttoepassing, de INSPIRE-kaarttoepassing en de Vergelijk kaarten-kaarttoepassing werden de middenschalige zomeropnamen 2015 toegevoegd. Dit in kleur, infrarood en zwart-wit.

En ook

Vanaf nu kan er op de mini-kaarten ook gezocht worden op perceel.

September 2016

Identificatievenster

 • Toevoeging van een hyperlink aan de gemeentenaam. Wanneer je hierop klikt wordt de website van de betreffende gemeente geopend:


 • Herformulering van de link naar de statistische informatie over de aangeklikte gemeente.
 • De mogelijkheid werd toegevoegd om het perceelnummer horend bij de aangeklikte locatie op te vragen volgens de klassieke notatie:
 • Nieuw ontwerp van het identificatievenster. Afhankelijk van op welk object geklikt wordt zal het venster anders ingevuld worden, bv:

Hinder in kaart

De kaarttoepassing ‘Hinder in kaart’ werd geoptimaliseerd waardoor het laden van de vele manifestaties en werken sneller gaat.

En ook

 • De laag ‘Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I, digitaal terreinmodel 5 m’ werd vervangen door de laag ‘Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, digitaal terreinmodel 1m’. (Waterlopen)
 • De laag ‘Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I, digitaal terreinmodel 5 m’ wordt niet meer standaard gevisualiseerd. (Hoogte)

Augustus 2016

Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten

De laag 'Topografische kaarten Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw (1950-1970)' werd toegevoegd.

En ook

 • Een aantal lagen kregen een nieuwe voorbeeldweergave (Geopunt-kaart, INSPIRE, Vergelijk kaarten, Vrije tijd en Wonen).
 • De achtergrond-parameter kan vanaf nu ook gebruikt worden bij Bouwen, Vrije tijd en Wonen.
 • De legende van de geluidsbelastingskaarten kan vanaf nu geraadpleegd worden als figuur (Bouwen, Geopunt-kaart, INSPIRE en Vergelijk kaarten).
 • De zoektekst en de link naar de gebruiksvoorwaarden voor de mini-kaarten werd gecorrigeerd.
 • De laag ‘Oplossingsscenario voor erosieknelpunten – strategisch grasland’ werd verwijderd.

Juli 2016

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Beschikbaar maken van de meet- en tekentools in de 'Hinder in kaart'-toepassing
 • Aanpassingen voorbeeldweergaven
 • Niet bevraagbare lagen worden niet meer getoond in het identify venster

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen Juli 2016.

Juni 2016

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Uitbreiding aan de 'Bouwen'-kaarttoepassing
 • Aanpassingen voorbeeldweergaven 

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen Juni 2016.

Mei 2016

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Verbeteringen aan de 'Reis door de tijd'-kaarttoepassing
 • Nieuwe functionaliteit
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen Mei 2016.

Maart - April 2016

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Verbeteringen aan de 'Hinder in kaart' en 'Reis door de tijd'-kaarttoepassingen
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen Maart- april 2016.

Februari 2016

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Verbeteringen aan de 'Hinder in kaart'-kaarttoepassing
 • Aanpassingen voorbeeldweergaven
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen Februari 2016.

Januari 2016

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Verwijderde lagen
 • Aanpassingen webservices
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen Januari 2016.

November - December 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Verwijderde lagen
 • Verbetering aan de 'Hinder in kaart'-kaarttoepassingen
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen November-December 2015.

Oktober 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Aanpassing identificatie
 • Verbetering bestaande kaarttoepassingen
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen Oktober 2015.

September 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe/aangepaste lagen
 • Aanpassing identificatie
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden_Geopunt_kaarttoepassingen_september_2015.pdf.

Juli 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe voorbeeldweergaves
 • Rechtzetting naam

Lees alles hierover in Nieuwigheden_Geopunt_kaarttoepassingen_Juli_2015.pdf.

Juni 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Nieuwe services

Lees alles hierover in Nieuwigheden Geopunt kaarttoepassingen Juni 2015.pdf.

Mei 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Verbeteringen in bestaande kaarttoepassingen
 • Nieuwe/aangepaste kaartlagen
 • Wijziging structuur POI-lagen
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden Geopunt kaarttoepassingen Mei 2015.pdf.

April 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Delen van de 'Hinder in kaart'-kaarttoepassing
 • Toevoegen kaarten vanuit de catalogus
 • Schaalafhankelijkheden aangepast
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden Geopunt kaarttoepassingen April 2015.pdf.

Januari 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe kaarttoepassing 'Waterlopen' 
 • Tekenen van cirkels, rechthoeken en driehoeken op de kaart
 • Eigen kaart toevoegen via een KML-bestand is uitgebreid
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden Geopunt kaarttoepassingen Januari 2015.pdf en ook Vereisten voor het laden en een correct weergeven van je data.pdf

December 2014

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe kaarttoepassing 'Vrije tijd' 
 • Kaarttoepassingen ook toegankelijk via het Kaarten en plaatsen-venster
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden Geopunt kaarttoepassingen December 2014.pdf

November 2014

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Geopunt-kaart en Geopunt-kaart pro nu in één kaarttoepassing Geopunt-kaart
 • Nieuwe kaarttoepassing 'Wonen en leven'
 • Zoeken via perceelnummer
 • Meer info over je gemeente
 • Gebruik maken van parameters
 • Opladen van KML-data
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden Geopunt kaarttoepassingen November 2014.pdf 

'Voor experts'

Voor de maand november 2014 was dit 'Geowijzer'. Deze rubriek is nu hernoemd naar 'Voor experts'.