Waarom GDI en hoe deelnemen

GDI - waarom?

De Vlaamse GDI kan pas succesvol zijn, als alle Vlaamse instanties meestappen in het GDI-verhaal. Dit vraagt technische, organisatorische en financiële inspanningen. Hoewel de Vlaamse instanties, inclusief de gemeenten, wettelijk verplicht zijn om hun geografische data en diensten toe te voegen aan de GDI, zijn het de vele voordelen die participatie aan de GDI meebrengt, die instanties moeten overtuigen om mee te stappen in het GDI-project.

Vlottere uitwisseling van gegevens - interoperabiliteit

Vaak zijn (kleinere) instanties niet (voldoende) op de hoogte van welke geografische data beschikbaar is.

Door het verzamelen van alle metadata in de GDI-catalogus, wordt één centraal register bijgehouden waar kan gezocht worden naar de beschikbare geodata en diensten van de Vlaamse GDI. Via een gebruiksvriendelijke viewer kunnen deze datasets geraadpleegd worden, zonder dat er nood is aan dure softwarepakketten. Voor veel (kleinere) gemeenten betekent dit een groot voordeel.

Dit kan allemaal via het centraal GDI-Vlaanderen geoportaal: www.geopunt.be. Via dit centrale portaal kunnen alle datasets eveneens kosteloos gedownload worden.

Binnen de Europese GDI (INSPIRE-richtlijn) en binnen de Vlaamse GDI worden standaarden vastgelegd waardoor de uitwisseling van informatie eenvoudiger wordt. Door het nakomen van deze technische en organisatorische afspraken kunnen gegevens en diensten veel vlotter (samen) gebruikt worden. Het afstemmen van de datasets op een gemeenschappelijk datamodel verhoogt de interoperabiliteit.

Authentieke geografische gegevensbronnen

Door het invoeren van authentieke geografische gegevensbronnen zullen, voor een bepaalde datalaag, alle instanties dezelfde gegevensbron gebruiken. Deze bronnen garanderen niet enkel een hoge actualiteit en beschikbaarheid, maar bovendien zullen andere datalagen, die de authentieke bron gebruiken als ondergrond of referentie, veel gemakkelijker combineerbaar zijn.

Het adressenregister, de basiskaart, recht van voorkoop en rijksregister zijn enkele voorbeelden.

Bijhouden van gegevens

Wijzigingen in bijvoorbeeld adressen, straten en ruimtelijke bestemmingen worden vaak geïnitieerd op lokaal niveau. Gemeenten zijn dus de beste partij om die wijzigingen te registeren en bij te houden. Door het voorzien van een data-infrastructuur verloopt deze bijhouding veel vlotter. Gemeenten kunnen meestal kiezen tussen een online applicatie om wijzigingen in gegevens te registeren, of werken via services die zij kunnen integreren in hun eigen systemen. Door dit decentrale beheer kunnen geactualiseerde gegevens sneller verwerkt worden en ter beschikking gesteld worden.  Betere en sneller beschikbare geografische data leidt tot een beter en sneller beslissingsproces binnen de overheid en bedrijven, en uiteindelijk tot een betere dienstverlening voor de burger.

Een ondersteunend wettelijk kader

Het wettelijk kader biedt een garantie naar continuïteit en onderstreept het belang van de GDI ter ondersteuning van het beleid zowel op lokaal als regionaal vlak.
Het wettelijk kader biedt ook de kapstok voor de voorwaarden waartegen geografische informatie kan uitgewisseld en gebruikt worden. Het moet een uitgebalanceerde wetgeving zijn die het midden houdt tussen de noden van de overheid, de dataproducenten en de gebruikers. Openbaarheid van bestuur, het hergebruik van overheidsinformatie en de gevoeligheid van de informatie (privacy, economisch en financiële informatie) moeten tegen elkaar afgewogen worden bij het streven naar een eenvoudige toegang tot geografische gegevens.


Ook data en diensten toevoegen aan de GDI?

Toevoegen aan de GDI

De Vlaamse instanties voegen de geografische gegevens, geografische diensten en metagegevens die ze beheren toe aan de GDI overeenkomstig de richtlijnen, die door het stuurorgaan Informatie- en ICT-beleid zijn vastgesteld.

In de meeste gevallen volstaat het om de naam van de dataset en een URL van de metadata te bezorgen aan Digitaal Vlaanderen om die dataset toe te voegen aan de GDI.  

Op deze manier kan iedereen vlot jouw gegevens en diensten vinden, weet ieder wanneer er updates beschikbaar zijn en waar de gegevens te bekomen zijn en onder welke voorwaarden die kunnen gebruikt worden.

GDI-catalogus

De Vlaamse GDI bevat geografische gegevens, diensten om deze geografische gegevens te ontsluiten en metadata die de geografische gegevens en diensten beschrijven. 
Geografische gegevens en hun bijhorende diensten en metadata vormen onderdeel van de Vlaamse GDI en kunnen opgedeeld worden naargelang het beheer:
 
Geografische gegevens die beheerd worden door deelnemers aan GDI-Vlaanderen en die vallen onder één van de INSPIRE-thema’s. 
Voorbeeld: de Vlaamse Hydrografische Atlas wordt beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij en valt onder het INSPIRE-thema "Hydrografie". 
Geografische gegevens die beheerd worden door deelnemers aan GDI-Vlaanderen en waarvan de stuurgroep GDI-Vlaanderen heeft vastgesteld dan ze nodig zijn voor uitvoeren van taken van algemeen belang of voor het uitvoeren van taken i.v.m. het milieu. 
Voorbeeld: de Atlas der Buurtwegen die beheerd wordt door de vijf provincies 
Geografische gegevens die beheerd worden door derden (niet-deelnemers aan GDI-Vlaanderen) en waarvan de stuurgroep GDI-Vlaanderen heeft vastgesteld dat ze nodig zijn voor het uitvoeren van taken van algemeen belang of voor het uitvoeren van taken i.v.m. het milieu. 
Voorbeeld: de digitale kadastrale percelenplannen zijn eigendom van en worden beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën. 
Geografische gegevens die gezamenlijk, door deelnemers en niet-deelnemers aan GDI-Vlaanderen werden aangemaakt. 
Voorbeeld: het Middenschalig Referentiebestand Wegen is een oplossing die uitgewerkt wordt in het kader van GDI-Vlaanderen, samen met het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) om tegemoet te komen aan de noden van de gebruikers van wegenbestanden: wegbeheerders, openbaar vervoer, mobiliteit. 

Alle data en diensten die toegevoegd zijn aan de GDI komen in de GDI-catalogus.  Je kan een actuele oplijsting ervan bekomen door via de metadata de specifieke zoekterm “toegevoegd aan de GDI” in te voeren.