Monitoring en rapportering

Stand van zaken ontsluiting geografische informatie

Driemaandelijks wordt gemonitord wat de stand van zaken is met betrekking tot de ontsluiting van geografische data binnen GDI-Vlaanderen. Voor INSPIRE-dataset binnen GDI-Vlaanderen wordt gekeken of er metadata is, of deze effectief is toegevoegd aan de GDI, of deze datasets te raadplegen zijn en of ze overdraagbaar zijn. Er is ook aangegeven of ze geharmoniseerd zijn en al dan niet publiek toegankelijk zijn. Tot slot vind je erin terug of de dataset herbruikbaar is en of er al dan niet een vergoeding gevraagd wordt. Voor niet-INSPIRE datasets wordt enkel de metadata-verplichting en de toevoeging aan de GDI gemonitord.

Gedetailleerde informatie per dataset vind je in de tabel Toegankelijkheid geodata. Deze tabel wordt driemaandelijks geüpdatet. 

Een globaal beeld van de stand van zaken van de geografische ontsluiting van geografische data is weergegeven in onderstaande grafieken en tabellen:

""

 


Evolutie ontsluiting geografische informatie

Onderstaande tabel toont evolutie in de ontsluiting van geodata vanaf 2O13. Er wordt info gegeven over de evolutie van de ontsluiting van alle datasets, maar ook specifiek voor INSPIRE-datasets. Deze tabel wordt jaarlijks geüpdatet.

Tabel: Evolutie_toegankelijkheid_2013_2018

Monitoring en rapportering naar de Europese Commissie

Naast de Vlaamse monitoring- en rapporteringsverplichting, heeft elke lidstaat ook de verplichting om jaarlijks een monitoring te doen over de stand van zaken van de implementatie van de INSPIRE-richtlijn en driejaarlijks ook hierover een rapportering uit te brengen. Deze tabellen en rapporten zijn te vinden onder de rubriek ‘monitoring en rapportering’ bij ‘INSPIRE’.