Voorwaarden

Welke voorwaarden van toegang en gebruik?

Het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen beoogt een optimaal gebruik van geo-informatie. Er wordt geijverd voor een kosteloos gebruik binnen het samenwerkingsverband en een laagdrempelig gebruik voor derden. De INSPIRE-richtlijn en de omzetting hiervan in het GDI-decreet herbevestigt dit streven. 
Vier decreten bepalen het databeleid van het GDI-Vlaanderen:

  • Het GDI-decreet 
  • Het decreet mbt hergebruik van overheidsinformatie 
  • Het decreet mbt openbaarheid van bestuur 
  • Het GRB-decreet
De praktische uitwerking wordt geregeld in diverse uitvoeringsbesluiten (zie downloadpagina). 
Bij het databeleid wordt een onderscheid gemaakt tussen het beschikbaar stellen in functie van taken van algemeen belang en voor hergebruik (niet-commercieel en commercieel).

Als gebruiker raadpleeg je best de metadata van de data en diensten die je wenst te gebruiken. In de metadata zijn de toepasselijke gebruiksvoorwaarden opgenomen.

Taken van algemeen belang

Voor taken van algemeen gelang werd een regeling voor de GDI uitgewerkt in een aantal besluiten. 
Binnen het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen geldt een kosteloze toegang tot de data en diensten voor hun taken van algemeen belang. Eventueel kan een registratie noodzakelijk zijn, is er een meldingsplicht van mogelijke fouten of tekortkomingen, een verplichte bronvermelding en desgevallend zijn er nog technische voorschriften.
Ook overheden, andere dan de deelnemers aan GDI-Vlaanderen krijgen in de meeste gevallen kosteloze toegang tot de data en diensten voor hun taken van algemeen belang. Een bronvermelding is vereist.
Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden aan derden om data en diensten te koppelen aan de GDI voor het gebruik bij overheden.

Het databeleid specifiek voor GRB (zowel voor taken van algemeen belang als voor hergebruik) werd vastgelegd in een uitvoeringsbesluit en ministerieel besluit van 30 oktober 2009. 
Voor geografische gegevens die in de GDI-Vlaanderen zijn opgenomen, maar eigendom zijn van derden, gelden specifieke regelingen.


Hergebruik van overheidsinformatie

Onder ‘hergebruik’ wordt verstaan het gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen van geografische informatie voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijk doel binnen de publieke taak waarvoor die informatie is geproduceerd. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen commercieel en niet-commercieel hergebruik. Gezien openbaarheid van bestuur en niet-commercieel hergebruik vrij nauw samengaan, worden ze onder dezelfde categorie gevat.
De stuurgroep kan conform het decreet van hergebruik van overheidsinformatie, de hergebruiksvoorwaarden vaststellen voor geografische informatie van het samenwerkingsverband.
In uitvoering van dit algemene kader en met het oog op een ruimere beschikbaarheid en een betere toegankelijkheid van geografische informatie, heeft de stuurgroep GDI-Vlaanderen in 2011 het specifieke beleidskader voor het hergebruik van geografische informatie vastgelegd.


Open data

Dit beleidskader voor hergebruik van geografische informatie wordt momenteel herwerkt in het licht van de nieuwe versie van de PSI-richtlijn van 18 juni 2013 (gewijzigde richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie) en de tendens naar open data. Dit streven werd ook bevestigd door een conceptnota goedgekeurd door de Vlaamse Regering van 23 september 2011 http://www.bestuurszaken.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/VR_2011_2309_DOC_0959-1_BIS_Beleid_met_betrekking_tot_open_data.pdf)

Momenteel zijn vier open data licenties beschikbaar binnen het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen. De zogenaamde CC0 licentie is echter moeilijk toepasbaar voor overheden (PDF) omwille van aansprakelijkheidsaspecten.

Meer en meer data binnen het samenwerkingsverband worden onder deze open data licenties ter beschikking gesteld.
De meest gebruikte open data licentie binnen GDI-Vlaanderen is de Gratis Open data Licentie.