Voorwaarden GDI-Vlaanderen

Welke voorwaarden van toegang en gebruik? 

Het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen beoogt een optimaal gebruik van geo-informatie. Er wordt geijverd voor een kosteloos gebruik binnen het samenwerkingsverband en een laagdrempelig gebruik voor derden. De INSPIRE-richtlijn en de omzetting hiervan in het GDI-decreet herbevestigt dit streven. 
Vier decreten bepalen het databeleid van het GDI-Vlaanderen:

  • Het GDI-decreet 
  • Het decreet m.b.t. hergebruik van overheidsinformatie 
  • Het decreet m.b.t. openbaarheid van bestuur 
  • Het GRB-decreet
De praktische uitwerking wordt geregeld in diverse uitvoeringsbesluiten. Bij het databeleid wordt een onderscheid gemaakt tussen het beschikbaar stellen in functie van taken van algemeen belang en voor hergebruik (niet-commercieel en commercieel).

Als gebruiker raadpleeg je best de metadata van de data en diensten die je wenst te gebruiken. In de metadata zijn de toepasselijke gebruiksvoorwaarden opgenomen.