Deelnemers GDI-Vlaanderen

Toegang en gebruik van geografische gegevensbronnen en -diensten toegevoegd aan de GDI, door deelnemers aan GDI-Vlaanderen

De gebruiker verklaart zich akkoord met onderstaande voorwaarden m.b.t. het gebruik en de verspreiding van de gegevens:

Elke deelnemer aan GDI-Vlaanderen heeft toegang tot de gegevensbron die toegevoegd is aan de GDI, en mag deze gebruiken voor zijn taken van algemeen belang. Op deze toegang en dit gebruik zijn de voorwaarden van toepassing, bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI.

Deze toegang en gebruik zijn kosteloos en van onbepaalde duur.

De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd.

Door de toegang tot of het gebruik van de gegevensbron verbindt de deelnemer er zich toe deze voorwaarden na te leven.

De deelnemer is verplicht elk onrechtmatig gebruik van de gegevensbron te vermijden en adequate en afdoende technologische en organisatorische maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van de gegevensbron te voorkomen, voor zover die toegang of dit gebruik onder de controle van de deelnemer staat. De deelnemer is verplicht het agentschap Digitaal Vlaanderen, en indien toepasselijk de eigenaar en/of de beheerder van de gegevensbron te vrijwaren voor aanspraken van anderen, voortvloeiend uit of verband houdend met de al dan niet onrechtmatige wijze waarop hij de gegevensbron gebruikt. De deelnemer dient zich te onthouden van het stellen van onrechtmatige handelingen die de beschikbaarheid van de gegevensbron hinderen, en zich onthouden van elk gebruik van de gegevensbron op een wijze die als doel of gevolg heeft schade te berokkenen aan het agentschap Digitaal Vlaanderen en indien toepasselijk de eigenaar en/of de beheerder ervan.

De deelnemer moet vastgestelde fouten in de gegevensbron onverwijld melden aan de eigenaar, de beheerder of, indien toepasselijk, het agentschap Digitaal Vlaanderen.

De deelnemer dient de bronvermelding zoals opgenomen in de metadata van de data, op te nemen bij elk gebruik waar de informatie uit de dataset wordt gevisualiseerd.

Behoudens andersluidende wettelijke of contractuele bepalingen, gebruikt de deelnemer de gegevensbron op eigen risico, en zonder enige garantie met betrekking tot feitelijke juistheid, volledigheid of doelmatigheid. Behoudens dergelijke andersluidende bepalingen kunnen het agentschap Digitaal Vlaanderen, en indien toepasselijk de eigenaar en/of de beheerder, evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge of naar aanleiding van de toegang of het gebruik van de gegevensbron.

Indien de deelnemer de uitvoering van zijn taak van algemeen belang geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een derde partij, krijgt deze opdrachtnemer toegang tot de gegevensbron en kan hij deze gebruiken voor de uitvoering van de taak van algemeen belang die hem is toevertrouwd, mits hij de bepalingen van deze licentie naleeft. De deelnemer neemt in dat geval alle adequate en afdoende maatregelen om te voorkomen dat buiten de grenzen van de taak van algemeen belang die hem is toevertrouwd de opdrachtnemer toegang heeft tot de gegevensbron of deze kan gebruiken. Bij de aanvang van de opdracht stelt de deelnemer de Opdrachtnemer op de hoogte van de bepalingen van deze licentie.

Indien de gegevensbron persoonsgegevens bevat zoals gedefinieerd door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zal de deelnemer, en indien toepasselijk de opdrachtnemer, de gegevens behandelen in overeenstemming met de bepalingen van deze wet.

Het gebruik van de gegevensbron is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van het gebruik door de deelnemer, zoals die worden bekendgemaakt via de website van het agentschap Digitaal Vlaanderen.