Hoofdstuk 1: managementsamenvatting

Managementsamenvatting voor het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, het managementteam en de gis-gebruiker.

De gemeente is bevoegd over haar grondgebied. Dit grondgebied op effectieve en efficiënte wijze beheren behoort tot de kerntaken van een gemeentebestuur. Of het nu gaat over bouwvergunningen goedkeuren en afleveren, verkavelingen voorbereiden, de openbare ruimte herindelen, wegen of pleinen opnieuw aanleggen, groenvoorzieningen beheren, speelpleinen inrichten voor de juiste leeftijdsgroep, mobiliteitsplannen maken of zelfs de begraafplaats beheren,… overal komt kaartmateriaal in al zijn vormen aan te pas.

Uiteraard kan u vaak al een heel eind op weg met iets als Google-maps, maar als het er écht op aankomt heb je best je eigen grondgebied goed, zelfs zéér goed in kaart, letterlijk dan. In het andere geval kom je vroeg of laat serieus in de problemen.

Abstracter gezegd gaat het dan over het visualiseren van het gemeentelijk grondgebied, analyses maken, berekeningen maken, plannen en voorspellen op basis van goede geografische informatie, beschikbaar gesteld door een goede coördinatie in zogenaamde geografische informatiesystemen (GIS-toepassingen) op maat van elke gebruiker.

Beheren is de kerntaak van een GIS-coördinator

Om al deze taken tot een goed einde te brengen is het nodig om al deze geografische data binnen de gemeente op fatsoenlijke wijze te beheren. Beheren wil zeggen dat er gezorgd wordt dat de geodata correct zijn, dat ze volledig zijn, dat ze actueel zijn én vooral dat ze beschikbaar zijn voor al wie ze nodig heeft en dat ze op elkaar afgestemd zijn.

Het is voor deze beheerstaak dat er een GIS-coördinator in de gemeente nodig is. Niet alleen de mogelijkheden die een goed geografisch informatiesysteem ons biedt zijn enorm toegenomen, maar ook de complexiteit van de verplichtingen waar geografische data mee gemoeid zijn is dusdanig toegenomen dat u niet meer zonder GIS-coördinator kan. Denken we maar aan het plannen- en vergunningenregister, onbebouwde percelen, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de kabels en leidingeninformatie, de inname van de openbare ruimte voor terrassen, werken op het openbaar domein, omleidingen wegens sportevenementen en dergelijke meer.

Een e-boek voor (en door) GIS-coördinatoren

Dit e-boek heeft de ambitie een hulp en een referentie te zijn voor elke GIS-coördinator om greep te krijgen en te behouden op zijn/haar werk binnen de context van het Vlaamse lokale bestuur en de Vlaamse en federale behoeften en verwachtingen.

Het e-boek moet hem/haar zowel helpen bij de strategische planning in functie van de gemeentelijke meerjarenplanning als bij het operationeel geo-diensten te ontwikkelen en te verlenen aan al wie het nodig heeft.

Een e-boek ook voor u

De eerste doelgroep voor dit e-book is de GIS-coördinator, maar we menen dat ook niet-specialisten hun gading hier moeten vinden. In elk geval is het e-book voor alle belanghebbenden nuttig als referentiekader om het gesprek te voeren en elkaar beter te begrijpen: op het college, in het managementteam, met de collega-gebruikers, de burgers…