Hoe worden de prioriteiten bepaald?

Bij het opmaken van een prioriteitenlijst kan rekening gehouden worden met volgende 6 criteria:

  • de (toekomstige) frequentie van het gebruik van de geodatasets binnen een dienst. Hiervoor wordt teruggegrepen naar de resultaten van de behoefteanalyse (zie resultaten diepte-interviews) en de focusgroep (waar alle diensten vertegenwoordigd waren).
  • Ook wordt gekeken naar het aantal diensten die een bepaalde dataset gebeuren of in de toekomst nodig hebben.
  • de nadruk die werd gelegd op bepaalde datasets tijdens de gesprekken. Er werd ook expliciet gepolst naar wat de medewerkers van de diensten zelf als prioritair beschouwen om hun dagelijks werk efficiënter te kunnen laten verlopen.
  • wat vind het bestuur belangrijk? Ook de visie van het bestuur bepaalt mee bepaling van de prioriteiten van de aan te vatten projecten.
  • de geldende wetgeving inzake gemeentelijke verplichtingen met betrekking tot geodata. Hier wordt gekeken naar de stand van zaken van de gemeente, de opgelegde timing vanuit het decreet, de bijhorende werklast, eventuele subsidiëring en het belang van de dataset in het groter geheel van digitale geografische informatie (zowel voor de gemeente zelf, als voor de hogere overheid). Wat dit laatste punt betreft, willen we verwijzen naar onderstaande figuur die de relatie tussen de GIS-producten in beeld brengt, waarbij de gemeente een aanmaak- en/of bijhoudingsverplichting heeft,. Hieruit komt enerzijds het belang van de referentiebestanden (vaak authentieke bronnen 1 ) naar boven. Het CRAB en het GRB zijn hier voorbeelden van. Anderzijds zijn een goed digitaal dossierbeheer (vergunningenregister) natuurlijk mét de koppeling met de kaart en tenslotte de gemeentelijke digitale plannen (zie het plannenregister en DSI 2 ) van belang.